Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 22. februára 2021 – trestné konanie proti IR

(vec C-105/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

IR

Prejudiciálne otázky

Bolo by v súlade s článkom 6 Charty v spojení s článkom 5 ods. 4, ako aj s článkom 5 ods. 2 a článkom 5 ods. 1 písm. c) EDĽP, s článkom 47 Charty, s právom na voľný pohyb, so zásadou rovnosti, ako aj so zásadou vzájomnej dôvery, ak by súdny orgán vydávajúci zatykač podľa článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584 nepodnikol nijaké kroky na informovanie vyžiadanej osoby o skutkových a právnych dôvodoch jej zatknutia a o práve podať opravný prostriedok proti zatykaču, kým sa táto osoba nachádza na území vykonávajúceho členského štátu?

V prípade kladnej odpovede, vyžaduje zásada prednosti práva Únie pred vnútroštátnym právom, aby súdny orgán vydávajúci zatykač nevykonal toto informovanie, a navyše vyžaduje, aby súdny orgán vydávajúci zatykač v prípade, ak vyžiadaná osoba napriek tomuto chýbajúcemu informovaniu navrhne zrušiť vnútroštátny zatykač, z vecného hľadiska preskúmal tento návrh až po odovzdaní vyžiadanej osoby?

Aké právne opatrenia stanovené právom Únie sú vhodné na uskutočnenie takého informovania?

____________