Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 25. februára 2021 – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z

(vec C-112/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X BV

Žalovaný: Classic Coach Company vof, Y, Z

Prejudiciálne otázky

Je pre konštatovanie, že existuje „skoršie právo“ tretej osoby v zmysle článku 6 ods. 2 zrušenej smernice 2008/95/ES1 ,

postačujúce, že pred prihlásením ochrannej známky táto tretia osoba v obchodnom styku používala právo uznané podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu, alebo

nevyhnutné, aby podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov táto tretia osoba mohla na základe tohto staršieho práva zakázať používanie ochrannej známky jej majiteľovi?

Má pri zodpovedaní prvej otázky význam ešte aj to, či majiteľ ochrannej známky má ešte skoršie právo (uznané podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu) k označeniu zapísanému ako ochranná známka, a ak áno, má potom význam, či majiteľ ochrannej známky môže na základe tohto ešte skoršieho uznaného práva zakázať tretím osobám používanie údajného „skoršieho práva“?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).