Language of document : ECLI:EU:C:2011:29

Zadeva C-168/09

Flos SpA

proti

Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Milano)

„Industrijska in poslovna lastnina – Direktiva 98/71/ES – Pravno varstvo modelov – Člen 17 – Obveznost kumulacije varstva modelov in varstva avtorske pravice – Nacionalna zakonodaja, ki izključi ali za določeno obdobje onemogoči uveljavljanje avtorskopravnega varstva za modele, ki so postali dostopni javnosti pred njenim začetkom veljavnosti – Načelo varstva legitimnih pričakovanj“

Povzetek sodbe

1.        Približevanje zakonodaj – Modeli – Direktiva 98/71 – Načelo kumulacije varstva modelov in varstva avtorske pravice

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/71, člen 17; Direktiva Sveta 93/98, člena 1(1) in 10(2))

2.        Približevanje zakonodaj – Modeli – Direktiva 98/71 – Načelo kumulacije varstva modelov in varstva avtorske pravice

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/71, člen 17)

1.        Člen 17 Direktive 98/71 o pravnem varstvu modelov je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, s katero so iz avtorskopravnega varstva te države članice izključeni modeli – čeprav izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za uživanje takega varstva – ki so bili registrirani v državi članici ali zanjo in so postali dostopni javnosti pred začetkom veljavnosti te zakonodaje.

Iz člena 17 Direktive 98/71, zlasti pa iz uporabe izraza „tudi“ v prvem stavku tega člena, je jasno razvidno, da je treba avtorskopravno varstvo zagotoviti vsem modelom, ki so registrirani v zadevni državi članici ali zanjo.

Želja zakonodajalca Unije, da podeli to varstvo, je med drugim razvidna iz uvodne izjave 8 Direktive 98/71, v kateri je navedeno, da dokler avtorsko pravo ni usklajeno, je uveljavljeno načelo kumulacije varstva po specifičnem pravu varstva registriranega modela in po avtorskem pravu.

Poleg tega se možnost držav članic, da določijo obseg in pogoje za pridobitev avtorskopravnega varstva, niti ne more nanašati na trajanje tega varstva, ker je bilo to trajanje z Direktivo 93/98 o uskladitvi trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic že usklajeno na ravni Unije.

V zvezi s tem člen 1(1) Direktive 93/98 določa varstvo s pravico avtorja književnega ali umetniškega dela v smislu člena 2 Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del, ki traja za avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti. Člen 10(2) te direktive določa, da to trajanje velja za vsa dela in predmete, ki so bili 1. julija 1995 z avtorsko pravico varovani v vsaj eni od držav članic.

Torej morajo biti na podlagi člena 17 Direktive 98/71 modeli, ki so bili registrirani v državi članici ali zanjo in izpolnjujejo pogoje za pridobitev avtorskopravnega varstva, ki jih določijo države članice, zlasti pogoje glede stopnje izvirnosti, in za katere se trajanje, določeno v členu 1 Direktive 93/98 v povezavi z njenim členom 10(2), še ni končalo, upravičeni do avtorskopravnega varstva po predpisih te države članice.

V zvezi s tem je iz člena 10(2) Direktive 93/98 jasno razvidno, da lahko uporaba trajanj varstva, določenih s to direktivo, v državah članicah, v katerih zakonodaja določa krajše trajanje varstva, povzroči ponovno varstvo del ali predmetov, ki so postali dostopni javnosti. To je posledica izrecne volje zakonodajalca Unije in namen te rešitve je v najkrajšem času doseči cilj uskladitve nacionalnih zakonodaj v zvezi s trajanjem varstva avtorske in sorodnih pravic, pri čemer je ta cilj naveden zlasti v uvodni izjavi 2 navedene direktive, in se hkrati izogniti temu, da so nekatere pravice, ki so v nekaterih državah članicah prenehale, še vedno varovane v drugih.

Treba je ugotoviti, da je to razlogovanje treba uporabiti tudi za ponovno vzpostavitev avtorskopravnega varstva modelov, ki so bili prej varovani z drugo pravico intelektualne lastnine.

(Glej točke od 37 do 44 in točko 1 izreka.)

2.        Člen 17 Direktive 98/71 o pravnem varstvu modelov je treba razlagati tako, da nasprotuje zakonodaji države članice, ki za deset let ali popolnoma iz avtorskopravnega varstva izključi modele – čeprav izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za uživanje tega varstva – ki so postali dostopni javnosti pred začetkom veljavnosti te zakonodaje, in sicer glede vsake tretje osebe, ki je na nacionalnem ozemlju proizvajala ali tržila proizvode, narejene po teh modelih, in ne glede na datum teh dejanj.

Kar zadeva, prvič, zakonski ukrep, ki določa prehodno obdobje za določeno skupino tretjih oseb, da bi se varovali njihovi legitimni interesi, iz načel spoštovanja pridobljenih pravic in varstva legitimnih pričakovanj izhaja, da člen 17 Direktive 98/71 ne nasprotuje taki določbi, če njen namen ni za daljše obdobje odložiti uporabe nove ureditve avtorskopravnega varstva modelov, tako da bi se na datum, ki ga določa ta direktiva, preprečila uporaba te nove ureditve.

V zvezi s tem mora biti presoja skladnosti trajanja tega prehodnega obdobja in skupine tretjih oseb, na katere se navedeni zakonski ukrep nanaša, opravljena ob upoštevanju načela sorazmernosti.

Zakonski ukrep, ki ga je sprejela država članica, mora biti tako primeren in nujen za dosego cilja nacionalne zakonodaje, in sicer mora zagotavljati spoštovanje ravnotežja med pridobljenimi pravicami in legitimnimi pričakovanji tretjih oseb, na katere se nanaša, ter interesi imetnikov avtorske pravice. Poleg tega je treba skrbeti, da ta ukrep ne presega tistega, kar je potrebno za zagotovitev tega ravnotežja.

Zato je navedeni ukrep mogoče šteti za primeren le, če se nanaša na skupino tretjih oseb, ki se lahko sklicujejo na načelo varstva legitimnih pričakovanj, to so osebe, ki so že opravile dejanja uporabe modelov, ki so bili ob začetku veljavnosti zakonodaje, s katero je bil v notranje pravo zadevne države članice prenesen člen 17 Direktive 98/71, dostopni javnosti.

Poleg tega bi moral biti tak zakonski ukrep omejen na obdobje, ki je potrebno, da bi te tretje osebe uporabile navedene modele zaradi postopnega prenehanja dejavnosti, če temelji na predhodni uporabi navedenih modelov, ali zaradi popolne porabe zalog. Ukrep ne presega tistega, kar je potrebno za zagotovitev ravnotežja s tem povezanih pravic, če ne odloži uveljavitve avtorskopravnega varstva za daljše obdobje.

Kar zadeva, drugič, zakonski ukrep, s katerim je bil ukinjen moratorij in je bilo določeno, da ni mogoče neomejeno dolgo uveljavljati avtorskopravnega varstva v primeru proizvodov, narejenih po modelih, ki so bili dostopni javnosti pred datumom začetka veljavnosti nacionalne zakonodaje, s katero je bila prenesena Direktiva 98/71, iz navedenega izhaja, da tak ukrep izniči bistvo člena 17 te direktive, ker se z njim na splošno prepreči uporaba novega varstva, povezanega z avtorsko pravico. S tem ukrepom se niti ne omeji skupina tretjih oseb, ki se lahko sklicujejo na načelo varstva legitimnih pričakovanj. Nasprotno, ta člen razširi nemožnost uveljavljanja avtorske pravice, saj po tej določbi ni nujno, da je tretja oseba navedene modele začela uporabljati pred datumom začetka veljavnosti nacionalne zakonodaje, s katero je bila prenesena Direktiva 98/71.


(Glej točke od 55 do 60, 64 in 65 ter točko 2 izreka.)