Language of document : ECLI:EU:C:2010:371

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

Г-Н Y. BOT

представено на 24 юни 2010 година(1)

Дело C‑168/09

Flos SpA

срещу

Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Milano (Италия)

„Директива 98/71/ЕО — Индустриална и търговска собственост — Правна закрила на промишлените дизайни и модели — Прилагане на авторското право към промишлените дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване — Директива 93/98/ЕИО — Придобити права — Преходен период“

1.        Правната уредба по настоящото дело се съдържа в Директива 98/71/ЕО(2), която в член 17 установява принципа на кумулиране на специалната закрила на регистрираните промишлени дизайни и модели с авторскоправната закрила. Така тази разпоредба предвижда, че даден промишлен дизайн или модел подлежи на авторскоправна закрила от датата на създаване на промишления дизайн или модел или на фиксирането му под някаква форма.

2.        По повод възпроизвеждането на известната лампа Arco, плод на въображението на братята Castiglioni, възниква спор между дружеството Flos SpA (наричано по-нататък „Flos“), което твърди, че притежава всички имуществени права върху лампата и дружеството Semeraro Casa e Famiglia SpA (наричано по-нататък „Semeraro“).

3.        По силата на действащото към съответния момент национално законодателство моделът на лампата „Arco“ става достъпен за свободно използване и оттогава Semeraro може да произвежда, да внася от Китай и да пуска на пазара лампата „Fluida“, която копира формите на модела „Arco“.

4.        След влизането в сила на Директива 98/71 и нейното транспониране в италианския правен ред Flos преценява, че авторските права върху модела „Arco“ трябва да се приложат. Оттогава то твърди, че Semeraro извършва нарушение, като произвежда и пуска на пазара лампата „Fluida“ и иска от италианския съд да забрани нейното пускане на пазара.

5.        Следователно, на първо място, въпросът, който се поставя в настоящото дело, е дали промишлен дизайн или модел, станал достъпен за свободно използване преди влизането в сила на Директива 98/71, подлежи на авторскоправна закрила.

6.        На второ място, в случай на утвърдителен отговор на този първи въпрос, запитващата юрисдикция иска да се установи дали обстоятелството, че трето лице законно е произвело и пуснало на пазара продукт, копиращ формите на модел, станал достъпен за свободно използване, има значение за ползването на авторскоправна закрила на този модел и евентуално дали е възможно да се въведе преходен период, по време на който тази закрила да бъде изключена.

7.        В настоящото заключение ще предложа на Съда да постанови, че член 17 от Директива 98/71 трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска законодателство на държава членка, което предвижда, че промишлените дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи тази директива, не подлежат на авторскоправна закрила.

8.        След това ще посоча причините, поради които считам, че член 17 от Директива 98/71 допуска въвеждането на разумен преходен период, по време на който лицата, които са могли законно да произвеждат и пускат на пазара продукт, копиращ формите на модел, станал достъпен за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи Директивата, могат да продължат да пускат на пазара този продукт.

I –    Правна уредба

 А –      Право на Съюза

1.      Директива 93/98/ЕИО

9.        Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 година за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права(3) влиза в сила на 1 юли 1995 г.(4).

10.      Тази директива предвижда авторскоправна закрила за литературните или художествените произведения за автора на произведението, приживе и 70 години след смъртта му(5).

11.      Съгласно член 10, параграф 2 от Директива 93/98 „[с]роковете на закрила, установени в настоящата директива, се прилагат към всички произведения и обекти, които са закриляни поне в една държава членка към датата [на нейното влизане в сила], по силата на националните разпоредби за авторското право и сродните му права или които отговарят на критериите за закрила по Директива 92/100/ЕИО [(6)]“.

12.      Съгласно член 10, параграф 3 от Директива 93/98 тя не засяга никакви действия по използване, извършени преди датата на влизането ѝ в сила. Държавите членки приемат необходимите разпоредби за защита в частност на правата, придобити от трети лица.

2.      Директива 98/71

13.      Директива 98/71 има за цел да сближи националните законодателства в областта на правната закрила на промишлените дизайни или модели.

14.      По-конкретно, тази директива установява принципа на кумулиране на специалната закрила на регистрираните промишлени дизайни или модели с авторскоправната закрила.

15.      Всъщност член 17 от посочената директива предвижда, че „[промишлен] дизайн [или модел], […] регистриран в държава членка в съответствие с настоящата директива, подлежи на [закрила] и по закона за авторското право на тази държава от датата на създаване на дизайна [или модела] или на фиксирането му под някаква форма. Степента, до която и условията, при които се предоставя такава [закрила], включително изискваната степен на оригиналност, се определят от всяка държава членка“.

16.      Съгласно член 19 от Директива 98/71 до 28 октомври 2001 г. държавите членки трябва да се съобразят с нея.

 Б –      Национално правo

17.      Преди транспонирането на Директива 98/71 в италианския правен ред, Закон № 633 от 22 април 1941 г. за закрила на авторското право и сродните му права(7) предвижда в своя член 2, параграф 1, точка 4, че с тази закрила се ползват скулптурите, картините, рисунките, гравюрите и произведенията на подобни изобразителни изкуства, включително на сценографията, дори когато те се използват в промишлеността, ако тяхната художествена стойност е отделима от промишления характер на продукта, с който са свързани.

18.      След транспонирането на посочената директива в италианския правен ред Законодателен декрет № 95 от 2 февруари 2001 г. за прилагане на Директива 98/71(8) изменя тази разпоредба, като премахва условието за отделимост. Така съгласно изменението от член 2, параграф 1, точка 4 от Закон № 633/41 се заличава и се добавя точка 10. Съгласно новата точка произведенията на промишления дизайн, които са от творческо естество и притежават самостоятелна художествена стойност, се закрилят от авторското право. Законодателен декрет № 95/2001 влиза в сила на 19 април 2001 г.

19.      Законодателен декрет № 164 от 12 април 2001 г. за прилагане на Директива 98/71(9) добавя в Законодателен декрет № 95/2001 член 25а, който предвижда, че за период от десет години, считано от датата на влизане в сила на последния декрет, закрилата, предоставяна на промишлените дизайни или модели по смисъла на член 2, параграф 1, точка 10 от Закон № 633/41, не е противопоставима единствено по отношение на тези, които преди посочената дата са започнали да произвеждат, да предлагат или да пускат на пазара продукти, реализирани в съответствие с промишлени дизайни или модели, които са били или са станали достъпни за свободно използване.

20.      Всички тези разпоредби са включени в италианския Кодекс на индустриалната собственост. По-специално член 239 от този кодекс възпроизвежда разпоредбата за десетгодишния мораториум, установен в член 25а от Законодателен декрет № 95/2001. Също така член 44 от посочения кодекс ограничава срока на предоставяната авторскоправна закрила на 25 години след смъртта на автора вместо изискваните 70 години.

21.      Междувременно Комисията на Европейските общности започва процедура за установяване на нарушение срещу Италианската република за неспазване на членове 17 и 18 от Директива 98/71, тъй като според Комисията мораторният период от 10 години и ограничаването на закрилата на 25 години след смъртта на автора противоречат на тези членове.

22.      С цел да се съобрази с правото на Съюза Италианската република приема член 4, параграф 4 от Декрет-закон № 10 от 15 февруари 2007 г. за прилагане на общностните и международните задължения(10). Тази разпоредба предвижда удължаване на срока на авторскоправната закрила, който се отнася до произведенията на промишления дизайн, на 70 години и изменя член 239 от италианския Кодекс на индустриалната собственост. Така според този член защитата, предоставена на промишлените дизайни по смисъла на член 2, параграф 1, точка 10 от изменения Закон № 633/41, не е противопоставима на продуктите, реализирани в съответствие с промишлени дизайни или модели, които са станали достъпни за свободно използване преди датата на влизането в сила на Законодателен декрет № 95/2001.

II – Фактите и спорът по главното производство

23.      Flos е италианско дружество, което от началото на 60-те години осъществява дейност в областта на осветителните тела с висока стойност. То твърди, че притежава всички имуществени права върху известния модел на лампата „Arco“, създаден от италианските дизайнери Achille и Pier Giacomo Castiglioni.

24.      Flos упреква Semeraro в това, че е внесло от Китай и пуснало на пазара в Италия модела на лампа „Fluida“, който копира всички стилистични и естетически характеристики на лампата „Arco“ в нарушение на авторските права, които то твърди, че притежава върху лампата „Arco“. Flos счита, че Semeraro е увредило неговите имуществени права върху произведението на промишления дизайн, каквото представлява лампата „Arco“ и следователно Semeraro е нарушило правото на конкуренцията.

25.      Semeraro оспорва обстоятелството, че моделът „Arco“ може да притежава някаква самостоятелна художествена стойност, което е необходимо предварително условие по член 2, параграф 1, точка 10 от Закон № 633/41, за да се ползва с авторскоправна закрила. Освен това то отрича съществуването на каквато и да било идентичност във формите на двата модела на лампи.

26.      Следва да се уточни, че след като моделът на лампа „Arco“ става достъпен за свободно използване съгласно действащото към съответния момент национално законодателство, Semeraro е могъл законно да копира този модел.

27.      Assoluce (национално сдружение на производителите на осветителни тела) встъпва в подкрепа на Flos.

28.      Преди да предяви главния иск, Flos предявява обезпечителен иск за налагане на запор върху лампите „Fluida“ и за забрана на всякакъв нов внос или пускане на пазара от Semeraro на тези лампи.

29.      С определение от 29 декември 2006 г. италианският съд приема, че лампата „Arco“ се ползва от авторското право върху произведенията на промишления дизайн и че моделът на лампа „Fluida“ нескрито е копирал нейните форми. Ето защо италианският съд налага запор върху лампите „Fluida“ и забранява на Semeraro да продължава да ги пуска на пазара. Определението се потвърждава от въззивната инстанция.

30.      Tribunale di Milano (Италия) изразява съмнения относно съответствието с правото на Съюза на поредицата законодателни изменения, извършени в хода на процедурата.

III – Преюдициалните въпроси

31.      Tribunale di Milano решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)      Трябва ли членове 17 и 19 от Директива 98/71 […] да се тълкуват в смисъл, че при прилагането на национален закон на държава членка, която по силата на тази директива е въвела в своя вътрешен правен ред авторскоправната закрила за промишлените дизайни и модели, предоставената на такава държава членка възможност да определя самостоятелно обхвата на закрилата и условията, при които тя се предоставя, може да ѝ позволи да изключи същата по отношение на промишлени дизайни или модели , за които — макар и да отговарят на необходимите условия за авторскоправна закрила — се приемае, че са станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на законовите разпоредби, с които във вътрешния правен ред се въвежда авторскоправната закрила за промишлени дизайни и модели, в случаите, в които те никога не са били регистрирани като такива или в които срокът на съответната регистрация към тази дата вече е изтекъл?

2)      В случай на отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли членове 17 и 19 от Директива 98/71 […] да се тълкуват в смисъл, че при прилагане на национален закон на държава членка, която по силата на тази директива е въвела в своя вътрешен правен ред авторскоправната закрила за промишлените дизайни и модели, предоставената на такава държава членка възможност да определя самостоятелно обхвата на закрилата и условията, при които тя се предоставя, може да ѝ позволи да изключи същата по отношение на промишлени дизайни или модели, за които, макар да отговарят на необходимите условия за авторскоправна закрила, се приема, че са станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на законовите разпоредби за въвеждане във вътрешния правен ред на авторскоправната закрила за промишлени дизайни, при положение че трето лице, което няма разрешение за използване от носителя на авторското право върху тези промишлени дизайни и модели, вече е произвело и пуснало на пазара в тази държава продукти, реализирани в съответствие с тези промишлени дизайни?

3)      В случай на отрицателен отговор на първия и втория въпрос, трябва ли членове 17 и 19 от Директива 98/71 […] да се тълкуват в смисъл, че при прилагане на национален закон на държава членка, която по силата на тази директива е въвела в своя вътрешен правен ред авторскоправна закрила за промишлените дизайни и модели, предоставената на такава държава членка възможност да определя самостоятелно обхвата на закрилата и условията, при които тя се предоставя, може да ѝ позволи да изключи същата по отношение на промишлени дизайни или модели, за които, макар да отговарят на необходимите условия за авторскоправна закрила, се приема, че са станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на законовите разпоредби за въвеждане във вътрешния правен ред на авторскоправната закрила за промишлени дизайни или модели, при положение че трето лице, което няма разрешение за използване от носителя на авторското право върху тези промишлени дизайни и модели, вече е произвело и пуснало на пазара в тази държава продукти, реализирани въз основа на тези промишлени дизайни и модели, когато това изключване е предвидено за значителен период (който възлиза на десет години)?“.

IV – Съображения

32.      Съгласен съм с Комисията, че член 19 от Директива 98/71 не е относим към настоящото дело. Всъщност този член се ограничава до определяне на дата, до която държавите членки трябва да се съобразят с разпоредбите на директивата, а именно 28 октомври 2001 г. В настоящото дело обаче не става въпрос за произнасяне по това дали Италианската република е транспонирала посочената директива в срок.

33.      Спорът по главното производство се отнася до това дали Semeraro, който към съответния момент законно придобива правото да произвежда и да пуска на пазара модела на лампа „Fluida“, сега е длъжен да спре производството и пускането на пазара, поради това че националното законодателство, транспониращо Директива 98/71, възстановява авторските права върху модела „Arco“, чиито форми се копират от модела „Fluida“.

34.      По-специално, запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 17 от тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска законодателство на държава членка, което предвижда, че промишлените дизайни, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи посочената директива, не подлежат на авторскоправна закрила.

35.      При утвърдителен отговор запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали обстоятелството, че трето лице законно е придобило правото да произвежда и да пуска на пазара продукт, копиращ формите на модел, станал достъпен за свободно използване, има значение за ползването на авторскоправната закрила от този модел и евентуално дали е възможно да се въведе преходен период, по време на който тази закрила да бъде изключена.

 А –      Относно прилагането на авторското право към промишлените дизайни и модели, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на Директива 98/71

36.      Член 17 от Директива 98/71 предвижда, че промишлен дизайн или модел, регистриран във или от името на държава членка, подлежи на закрила и по закона за авторското право на тази държава от датата на създаване на дизайна или модела или на фиксирането му под някаква форма(11).

37.      Тази директива не уточнява дали промишлен дизайн или модел, станал достъпен за свободно използване преди влизането ѝ в сила, може да се ползва с тази закрила.

38.      След като член 17, второ изречение от посочената директива предвижда, че „[с]тепента, до която и условията, при които се предоставя [посочената] защита […], се определят от всяка държава членка“, запитващата юрисдикция иска да се установи дали държавите членки притежават известна свобода на действие, която им позволява да изключат от авторскоправната закрила промишления дизайн, станал достъпен за свободно използване преди влизането в сила на националното законодателство, транспониращо Директива 98/71.

39.      Не смятам, че това е така поради следните причини.

40.      От подготвителните работи по изработването на Директива 98/71 следва, че тя има за цел да хармонизира националните законодателства в областта на промишления дизайн, така че в основните си елементи тези законодателства да бъдат съвместими, както помежду си, така и с бъдещата система на общностна закрила(12).

41.      Освен това се уточнява, че сближаването на посочените законодателства не трябва да обхваща всички аспекти на националните законодателства, а е достатъчно да се сближат характеристиките, които са необходими за едновременното наличие на специална национална закрила и общностна закрила на промишлените дизайни, и по-специално характеристиките, свързани с обхвата и срока на закрилата(13).

42.      В подготвителните работи се отбелязва също, че „[н]яма причина за намеса в области, като съществуващите национални разпоредби относно официалните процедури и разглеждането, които имат за цел да определят дали условията за предоставяне на закрилата са изпълнени“(14). Според мен това е причината, поради която член 17, второ изречение от Директива 98/71 предвижда, че степента, до която и условията, при които се предоставя закрилата чрез авторското право, включително изискваната степен на оригиналност, се определят от всяка държава членка.

43.      В замяна на това, срокът на авторскоправната закрила и нейното прилагането във времето са предмет на хармонизация на равнището на Европейския съюз в Директива 93/98, която е в сила към момента на настъпване на фактите по главното производство(15).

44.      Съгласно Директива 93/98 тази защита тече приживе и 70 години след смъртта на автора(16). Освен това член 10, параграф 2 от същата директива предвижда, че срокът се прилага за всички произведения и обекти, които са закриляни поне в една държава членка към датата на влизането в сила на посочената директива.

45.      Поради това считам, че член 17 от Директива 98/71 трябва да бъде разглеждан във връзка с разпоредбите на Директива 93/98, и по-специално с член 10, параграф 2 от последната.

46.      Тази разпоредба вече е била предмет на тълкуване от Съда по дело с предмет възстановяване на авторските права върху музикално произведение.

47.      Така в Решение от 29 юни 1999 г. по дело Butterfly Music(17) Съдът приема, че от посочената разпоредба ясно следва, че прилагането на предвидените от Директива 93/98 срокове за закрила в държавите членки, чието законодателство предвижда по-кратък срок за закрила, може да има като последица отново да бъдат защитени произведения или обекти, станали достъпни за свободно използване(18).

48.      Съдът посочва, че това разрешение е прието с оглед възможно най-бързото постигане на целта за хармонизиране на националните законови разпоредби, уреждащи сроковете за закрила на авторското право, и предотвратяване на това някои права да бъдат погасени в определени държави членки, докато в други да продължават да бъдат защитени(19).

49.      Считам, че тази съдебна практика е приложима към настоящото дело.

50.      Един от основните приноси на Директива 98/71 е установяването на принципа на кумулиране на специалната закрила на регистрираните промишлени дизайни или модели с авторскоправната закрила, с цел да се премахнат съществуващите разлики в законодателството на държавите членки в тази област. При подготвителните си работи Комисията посочва, че това кумулативно прилагане, свързано със закрилата на промишлените дизайни или модели, е задължително и че това означава, че националното законодателство трябва да се измени, ако предвижда, че авторскоправната закрила не може да се кумулира или че това може да се извършва при определени условия, с предвидената закрила в специалното законодателство за промишлените дизайни или моделите(20).

51.      Следователно кумулирането на специалната закрила на регистрираните промишлени дизайни или модели с авторскоправната закрила не е възможност, предоставена на държавите членки, а направо цел, която трябва да се постигне, с оглед премахването на съществуващите разлики между отделните законодателства.

52.      Според мен постигането на тази цел би било осуетено, ако на държавите членки се остави възможността за прилагането на авторскоправната закрила към промишлените дизайни, станали достъпни за свободно използване. Всъщност това би имало като последица промишлен дизайн, създаден преди влизането в сила на Директива 98/71, да се окаже защитен в някои държави членки, а в други не. Разликите, които тази директива цели да премахне, биха се запазили и биха засегнали търговията между държавите членки. В допълнение това би било в противоречие с основната задача на Директива 93/98, която цели да хармонизира срока и прилагането във времето на авторскоправната закрила(21).

53.      Разрешението, възприето в Решение по дело Butterfly Music, посочено по-горе, ми изглежда единственото, което може да гарантира еднаквото прилагане на Директива 98/71 в рамките на целия Съюз.

54.      С оглед на тези съображения смятам, че член 17 от Директива 98/71 трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска законодателство на държава членка, което предвижда, че промишлените дизайни, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи тази директива, не подлежат на авторскоправна закрила.

55.      Сега въпросът е дали обстоятелството, че трети лица законно са произвели и пуснали на пазара продукт, копиращ формите на промишлен дизайн, станал достъпен за свободно използване, има значение за прилагането на авторскоправната закрила към този промишлен дизайн.

 Б –      Значението на правата, които третите лица законно са придобили за прилагането на авторскоправната закрила към промишлени дизайни, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на Директива 98/71

56.      Видяхме, че според мен авторскоправната закрила на промишлените дизайни се прилага от момента на тяхното създаване, при това, дори към момента на влизането в сила на Директива 98/71 те вече да са станали достъпни за свободно използване.

57.      С втория и третия си въпрос запитващата юрисдикция иска да се установи дали не би трябвало да се постъпи по различен начин или поне да се въведе преходен период, по време на който тази закрила да бъде изключена, ако трето лице, каквото е Semeraro, законно е произвело и пуснало на пазара модел, копиращ формите на друг модел, станал достъпен за свободно използване.

58.      Директива 98/71 не уточнява какво значение би могло да има прилагането на авторското право по отношение на правата, придобити от трети лица преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи тази директива.

59.      Според мен с цел да се даде полезен отговор на запитващата юрисдикция, трябва още веднъж да се позовем на разпоредбите на Директива 93/98, които уреждат условията за прилагане във времето на авторскоправната закрила, по-конкретно на нейния член 10, параграф 3.

60.      Тази разпоредба предвижда, че Директива 93/98 не засяга никакви действия по използване, извършени преди датата на нейното влизане в сила и че държавите членки приемат необходимите разпоредби за закрила в частност на правата, придобити от трети лица.

61.      В Решение по дело Butterfly Music, посочено по-горе, след като приема, че прилагането на предвидените от посочената директива срокове за закрила може да има като последица отново да бъдат защитени произведения или обекти, станали достъпни за свободно използване, Съдът напомня, че съображение 27 от Директива 93/98 предвижда, че „зачитането на придобитите права и законните очаквания са част от правния ред на Общността [и че] държавите членки могат да предвидят, в частност, че при определени обстоятелства авторското право и сродните [му] права, които са продължени по силата на настоящата директива, не могат да дадат основания за плащания от лица, които добросъвестно са използвали произведения по времето, когато тези произведения са били [достъпни за свободно използване]“(22).

62.      По-нататък Съдът посочва, че тази директива установява възможността за възстановяване на погасените авторски права и сродните им права, без да се засягат действията по използване, извършени преди датата на нейното влизане в сила, оставяйки на държавите членки отговорността да приемат мерки, предназначени да защитят правата, придобити от третите лица(23).

63.      Съдът напомня, че законите, внасящи изменения в законова разпоредба, се прилагат, ако не е предвидено друго, спрямо бъдещите последици на положения, възникнали при действието на предишния закон. След като възстановяването на авторски права и сродните им права не дава отражение върху действията по използване от трето лице, приключили окончателно преди датата, на която се извършва възстановяването, то не може да се разглежда като притежаващо обратно действие. Неговото прилагане спрямо бъдещите последици на положения, които не са окончателно определени, обаче означава, че възстановяването има значение по отношение на правата на трето лице да продължи използването на носител на звукозапис, чиито вече произведени екземпляри все още не са пуснати и разпродадени на пазара към посочената дата(24).

64.      Съдът напомня също, че принципът на защита на оправданите правни очаквания не би могъл да се разпростре до степен, в която да възпрепятства изобщо прилагането на новата правна норма спрямо бъдещите последици на положения, възникнали при действието на предходната норма(25).

65.      Ето защо Съдът приема, че въвеждането на ограничен период, по време на който третите лица, законно възпроизвели и пуснали на пазара носители на звукозаписи, правата за чието използване са изтекли по силата на предходно законодателство, могат да разпространяват тези носители, отговаря на изискванията на Директива 93/98(26). Този период съответства, от една страна, на задължението, наложено на държавите членки да предприемат необходимите мерки, насочени към закрила на правата, придобити от третите лица, и от друга страна, на необходимостта да се прилагат новите срокове за закрила на авторските права и сродните им права от датата, предвидена в посочената директива, което съставлява нейната основна цел(27).

66.      Според мен същите съображения трябва да бъдат следвани в настоящото дело.

67.      Всъщност трябва да се установи справедливо равновесие, от една страна, между спазването на една от основните цели на Директива 98/71, а именно прилагането на авторскоправната закрила към промишлените дизайни, и от друга страна, необходимостта да се гарантират правата, придобити добросъвестно от третите лица преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи тази директива. Всъщност интелектуалната собственост е област, в която едновременно трябва да съществуват интереси, които е възможно понякога да изглеждат доста противоположни. От съществено значение е да се насърчава творчеството, като се гарантира, че произведенията и промишлените дизайните ще бъдат защитени от всякакъв вид фалшифициране. Също така е важно на този вид пазар да се допусне подходяща конкуренция с цел гражданите на Съюза да могат да получат достъп до ползите от изобретението, било в областта на технологиите, в областта на информацията или дори в областта на дизайна.

68.      В съответствие с припомнената в точка 63 от настоящото заключение съдебна практика прилагането на авторското право към промишлени дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване преди датата на влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи Директива 98/71, не може да има значение за положения, окончателно определени преди тази дата. Ето защо според мен това означава, че авторското право, с което се ползва моделът „Arco“, не може да бъде противопоставено на лампите „Fluida“, които са произведени и разпродадени на пазара преди посочената дата.

69.      В замяна на това, след като държавите членки се ползват с известно право на преценка при закрилата на правата, придобити от трети лица(28), компетентните национални органи могат да предвидят преходен период, който започва от датата на влизането в сила на разпоредбите, транспониращи Директива 98/71 и по време на който третите лица, придобили законно правото да пускат на пазара продукт, копиращ формите на дизайн, станал достъпен за свободно използване преди тази дата, могат да продължат да пускат на пазара този продукт.

70.      Освен това в своите писмени становища Flos посочва, че „изглежда допустимо да се предвиди преходна норма, която да смекчи резкия преход към закрилата на основание на авторското право, която произтича от прилагането на Директива 98/71“.

71.      В Решение по дело Butterfly Music, посочено по-горе, Съдът уточнява, че срокът на преходния период трябва да бъде разумен(29). Всъщност става въпрос за това, че трябва да се вземат предвид не само законните интереси на третите добросъвестни лица, а също и интересите на притежателите на авторските права и да се съобрази целта, която съответното законодателство иска да постигне.

72.      Според мен запитващата юрисдикция ще трябва да вземе предвид различни елементи при своето разглеждане in concreto предвид конкретните обстоятелства, за да прецени евентуално необходимостта от въвеждането на преходен период, по време на който лампата „Arco“ да не подлежи на защита по силата на авторското право.

73.      Всъщност видяхме, че член 17 от Директива 98/71 не уточнява дали авторскоправната закрила е приложима към промишлените дизайни, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на тази директива.

74.      Ще напомня, че първоначално италианският закон, транспониращ Директива 98/71, предвижда десетгодишен преходен период, по време на който промишлените дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване, не подлежат на авторскоправната закрила. Впоследствие, след започнатата от Комисията процедура за установяване на нарушение, италианският законодател отново изменя този закон и понастоящем той предвижда, че авторскоправната закрила не е приложима към промишлените дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на Законодателен декрет № 95/2001, който транспонира Директива 98/71.

75.      Предвид тези обстоятелства и мълчанието на посочената директива относно прилагането на авторското право към промишлените дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване, считам, че влизането в сила на Директивата в националния правен ред може да е породило у Semeraro оправдани правни очаквания, че съществуващото към момента национално законодателство ще се запази, а именно че всички права върху лампата „Arco“ са вече погасени и поради това то може да продължи да произвежда и да пуска на пазара лампите „Fluida“.

76.      Според мен икономическите оператори основателно са могли да имат съмнение във връзка с тълкуването на член 17 от Директива 98/71 по начина, който предлагам на Съда, а именно че промишлените дизайни или модели, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи тази директива подлежат на авторскоправна закрила.

77.      Що се отнася до самия срок на преходния период, запитващата юрисдикция обсъжда въпроса за това доколко е целесъобразно въвеждането на десетгодишен срок, както първоначално предвижда италианският законодател.

78.      Според мен срокът на преходния период би трябвало да бъде достатъчно дълъг, за да гарантира икономическите интереси на предприятията, които добросъвестно са инвестирали в производството на промишлени дизайни или модели, копиращи тези, които са станали достъпни за свободно използване преди датата на влизането в сила на Директива 98/71. Всъщност става въпрос да бъдат защитени тези предприятия, чиято стопанска дейност почти внезапно се оказва незаконна в резултат на транспонирането на Директивата.

79.      Ще напомня, че въпреки това преходният период не трябва да има за последица също и възпрепятстването на прилагането на новата правна норма спрямо бъдещите последици на положения, възникнали при действието на предходната норма(30).

80.      В делото, по което е постановено Решение Butterfly Music, посочено по-горе, Съдът приема, че срок от три месеца, по време на който третите лица, които законно са придобили права, могат да разпространяват носители на звукозаписи, може да се приеме за разумен спрямо преследваната цел и с оглед на условията, при които е извършено транспонирането на Директива 93/98. Този срок може да изглежда много кратък и строг, но както посочва Съдът, транспонирането в действителност предоставя на тези трети лица почти една година след датата на влизането в сила на Директивата, за да продължат да пускат на пазара тези носители на звукозаписи(31).

81.      Що се отнася до настоящото дело, според мен един срок от 10 години спрямо една закрила от 70 години след смъртта на автора ми изглежда прекомерен. Освен това Комисията започва процедура за нарушение срещу Италианската република, именно защото националното законодателство предвижда десетгодишен преходен период.

82.      В замяна на това съм склонен да мисля, че срокът, с който се е ползвало Semeraro между 28 октомври 2001 г., дата на която държавите членки е трябвало да се съобразят с Директива 98/71(32) и 29 декември 2006 г., дата на която италианският съд разпорежда запор върху лампите „Fluida“ и забранява на Semeraro да ги пуска на пазара, е разумен срок.

83.      Всъщност по време на този период от малко повече от пет години Semeraro е могло да произвежда и разпродава лампите си на пазара.

84.      Според мен този срок представлява добро равновесие между спазването на правата, които третите лица добросъвестно са придобили и необходимостта да се гарантира една от целите Директива 98/71, а именно прилагането на авторското право към промишлените дизайни.

85.      Следователно с оглед на обстоятелствата по настоящото дело и като се имат предвид целите на съответните законодателства, запитващата юрисдикция ще трябва да прецени в каква степен въвеждането на разумен преходен период е необходимо, за да се гарантира защитата на правата, придобити от третите лица.

86.      С оглед на гореизложеното считам, че член 17 от Директива 98/71 допуска въвеждането на разумен преходен период, по време на който лицата, които са могли законно да произвеждат и пускат на пазара продукт, копиращ формите на модел, станал достъпен за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи Директивата, могат да продължат да пускат на пазара този продукт.

V –    Заключение

87.      С оглед на всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на Tribunale di Milano по следния начин:

„1)      Член 17 от Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 година относно правната защита на [промишления] дизайн […] трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска законодателство на държава членка, което предвижда, че промишлените дизайни, станали достъпни за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи тази директива, не подлежат на авторскоправната закрила.

2)      Член 17 от Директива 98/71 допуска въвеждането на разумен преходен период, по време на който лицата, които са могли законно да произвеждат и пускат на пазара продукт, копиращ формите на модел, станал достъпен за свободно използване преди влизането в сила на националните разпоредби, транспониращи Директивата, могат да продължат да пускат на пазара този продукт“.


1 – Език на оригиналния текст: френски.


2 – Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно правната защита на [промишления] дизайн […] (OВ L 289, стp. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 24, стр. 106).


3 – OВ L 290 стp. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 141).


4 – Вж. член 13, параграф 1 от Директива 93/98.


5 – Вж. член 1, параграф 1 от посочената директива.


6 – Директива на Съвета от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост (OВ L 346, стp. 61; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 120).


7 – GURI № 166 от 16 юли 1941 г., наричан по-нататък „Закон № 633/41“.


8 – GURI № 79 от 4 април 2001 г., наричан по-нататък „Законодателен декрет № 95/2001“.


9 – GURI № 125 от 31 май 2001 г.


10 – GURI № 38 от 15 февруари 2007 г.


11 – Курсивът е мой.


12 – Вж. точка 1.4 от Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната защита на [промишления] дизайн […] (COM(93) 344 окончателен).


13 – Вж. точка 1.5 от това предложение.


14 – Пак там.


15 – Директива 93/98 е кодифицирана с Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (OВ L 372, стp. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 7).


16 – Вж. член 1, параграф 1 от посочената директива.


17 – C‑60/98, Recueil, стр. I‑3939.


18 – Пак там (точка 18).


19 – Пак там (точка 20).


20 – Вж. член 18 от предложението за директива, посочено в бележка под линия 12.


21 – Вж. съображение 2 от тази директива.


22 – Решение по дело Butterfly Music, посочено по-горе (точка 22).


23 – Пак там (точка 23).


24 – Пак там (точка 24).


25 – Пак там (точка 25 и цитираната съдебна практика).


26 – Пак там (точка 26).


27 – Пак там (точки 27 и 28).


28 – Пак там (точка 23).


29 – Пак там (точка 27).


30 – Пак там (точки 25 и 28).


31 – Пак там (точки 27 и 28).


32 – Вж. член 19, параграф 1 от тази директива.