Language of document : ECLI:EU:C:2010:371

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

YVES BOT

prezentate la 24 iunie 20101(1)

Cauza C‑168/09

Flos SpA

împotriva

Semeraro Casa e Famiglia SpA

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Milano (Italia)]

„Directiva 98/71/CE – Proprietate industrială și comercială – Protecția juridică a desenelor și modelelor industriale – Aplicarea dreptului de autor unor desene sau modele industriale intrate în domeniul public – Directiva 93/98/CEE – Drepturi dobândite – Perioadă tranzitorie”

1.        Prezenta cauză are drept cadru juridic Directiva 98/71/CE(2) care consacră, la articolul 17, principiul protecției cumulate conform legislației specifice privind protecția desenelor sau modelelor industriale și conform legislației privind drepturile de autor. Astfel, această dispoziție prevede că desenul sau modelul industrial se bucură de protecția acordată în temeiul legislației privind dreptul de autor începând cu data la care desenul sau modelul industrial a fost creat sau stabilit sub orice formă.

2.        Un litigiu privind reproducerea celebrei lămpi Arco, fructul imaginației fraților Castiglioni, a intervenit între societatea Flos SpA (denumită în continuare „Flos”), care declară că deține toate drepturile patrimoniale privind această lampă, și societatea Semeraro Casa e Famiglia SpA (denumită în continuare „Semeraro”).

3.        În conformitate cu legislația națională în vigoare la acea dată, modelul de lampă Arco a intrat în domeniul public, iar Semeraro a avut posibilitatea, așadar, să producă, să importe din China și să comercializeze lampa Fluida care imită formele modelului Arco.

4.        Flos apreciază că, odată cu intrarea în vigoare a Directivei 98/71 și cu transpunerea acesteia în ordinea juridică italiană, trebuie să se aplice protecția prin drepturile de autor pentru modelul Arco. Prin urmare, aceasta reproșează societății Semeraro că a produs și a comercializat lampa Fluida și solicită instanței italiene să interzică comercializarea acestei lămpi.

5.        Prin urmare, problema care se ridică în prezenta cauză este, în primul rând, dacă desenul sau modelul care a intrat în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a Directivei 98/71 beneficiază de protecția prin dreptul de autor.

6.        În cazul unui răspuns pozitiv la această primă problemă, instanța de trimitere se întreabă, în al doilea rând, dacă faptul că un terț a produs și a comercializat în mod legal un produs care imită formele unei model intrat în domeniul public are incidență asupra protecției acestui model prin dreptul de autor și, după caz, dacă este posibil să se instituie o perioadă tranzitorie pe parcursul căreia această protecție să fie exclusă.

7.        În prezentele concluzii, propunem Curții să declare că articolul 17 din Directiva 98/71 trebuie interpretat în sensul că se opune legislației unui stat membru care prevede că desenele și modelele industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă nu beneficiază de protecția prin dreptul de autor.

8.        În continuare, vom indica motivele pentru care apreciem că articolul 17 din Directiva 98/71 nu se opune instituirii unei perioade tranzitorii rezonabile pe parcursul căreia persoanele, care au avut posibilitatea de a produce și de a comercializa în mod legal un produs care imită formele unui model intrat în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă, să poată continua să comercializeze acest produs.

I –    Cadrul juridic

A –    Dreptul Uniunii

1.      Directiva 93/98/CEE

9.        Directiva 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe(3) a intrat în vigoare la 1 iulie 1995(4).

10.      Această directivă prevede protecția unei opere literare sau artistice conform legislației privind dreptul de autor pe întreaga durată de viață a autorului acestei opere și încă 70 de ani după decesul său(5).

11.      În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva 93/98, „[d]uratele de protecție prevăzute în prezenta directivă se aplică tuturor operelor și obiectelor care, la data [intrării în vigoare a acesteia], sunt protejate în cel puțin un stat membru în cadrul aplicării dispozițiilor naționale privind dreptul de autor sau drepturile conexe sau care îndeplinesc criteriile de protecție prevăzute de Directiva 92/100/CEE[(6)]”.

12.      În temeiul articolului 10 alineatul (3) din Directiva 93/98, aceasta nu aduce atingere actelor de exploatare derulate înainte de data intrării în vigoare a directivei. Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a proteja în special drepturile dobândite de terți.

2.      Directiva 98/71

13.      Directiva 98/71 are drept obiectiv apropierea legislațiilor naționale privind protecția juridică a desenelor și modelor industriale.

14.      În special, această directivă consacră principiul protecției juridice cumulate conform legislației specifice privind protecția desenelor sau modelelor industriale și conform legislației privind drepturile de autor.

15.      Astfel, articolul 17 din directiva menționată prevede că „[d]esenul sau modelul industrial care face obiectul înregistrării pentru sau într‑un stat membru, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, se bucură deopotrivă de protecția acordată în temeiul legislației privind dreptul de autor din statul respectiv începând cu data la care desenul sau modelul industrial a fost creat sau stabilit sub orice formă. Domeniul de aplicare al acestei protecții și condițiile în care este acordată, inclusiv nivelul de originalitate necesar, sunt stabilite de fiecare stat membru”.

16.      În temeiul articolului 19 din Directiva 98/71, statele membre trebuiau să se conformeze acesteia până la 28 octombrie 2001.

B –    Dreptul național

17.      Înainte de transpunerea Directivei 98/71 în ordinea juridică italiană, Legea nr. 633 din 22 aprilie 1941 privind protecția dreptului de autor și a altor drepturi conexe(7) prevedea, la articolul 2 alineatul 1 punctul 4, că beneficiau de această protecție operele sculptate, pictate, desenate, gravate și operele create în cadrul artelor figurative similare, inclusiv scenografia, chiar aplicate în industrie, dacă valoarea lor artistică era separabilă de caracterul industrial al produsului cu care erau asociate.

18.      După transpunerea acestei directive în ordinea juridică italiană, Decretul legislativ nr. 95 din 2 februarie 2001 privind punerea în aplicare a Directivei 98/71(8) a modificat această dispoziție, eliminând această condiție de separabilitate. Astfel, în temeiul acestei modificări, punctul 4 al articolului 2 alineatul 1 din Legea nr. 633/41 a fost eliminat și a fost adăugat punctul 10. În temeiul acestui nou punct, operele de desen industrial care au un caracter creativ și o valoare artistică intrinsece sunt protejate prin dreptul de autor. Decretul legislativ nr. 95/2001 a intrat în vigoare la 19 aprilie 2001.

19.      Decretul legislativ nr. 164 din 12 aprilie 2001 privind aplicarea Directivei 98/71(9) a introdus în Decretul legislativ nr. 95/2001 articolul 25a care prevedea că, pe parcursul unei perioade de zece ani de la data intrării în vigoare a acestui din urmă decret, protecția acordată desenelor și modelelor industriale în sensul articolului 2 alineatul 1 punctul 10 din Legea nr. 633/41 nu este opozabilă, în mod excepțional, celor care, anterior datei respective, s‑au angajat să fabrice, să ofere sau să comercializeze produse realizate conform desenelor sau modelelor industriale care intraseră în domeniul public.

20.      Toate aceste dispoziții au fost integrate în codul italian al proprietății industriale. În particular, articolul 239 din acest cod relua suspendarea de 10 ani stabilită prin articolul 25a din Decretul legislativ nr. 95/2001. De asemenea, articolul 44 din acest cod limita durata de protecție conferită de dreptul de autor la 25 de ani după decesul autorului, în loc de 70 de ani cât se impunea.

21.      Cu toate acestea, Comisia Comunităților Europene a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene pentru nerespectarea articolelor 17 și 18 din Directiva 98/71, întrucât perioada de suspendare de 10 ani și limitarea protecției la 25 de ani după decesul autorului contraveneau, în opinia Comisiei, acestor articole.

22.      Pentru a se conforma dreptului Uniunii, Republica Italiană a adoptat articolul 4 alineatul (4) din Decretul‑lege nr. 10 din 15 februarie 2007 privind aplicarea obligațiilor comunitare și internaționale(10). Această dispoziție prevede creșterea duratei protecției dreptului de autor pentru creațiile de design industrial la 70 de ani și modifică articolul 239 din codul italian al proprietății industriale. Astfel, în conformitate cu acest articol, protecția acordată desenelor și modelelor industriale în sensul articolului 2 alineatul 1 punctul 10 din Legea nr. 633/41, cu modificările ulterioare, nu este opozabilă produselor realizate după desene sau modele care au intrat în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a Decretului legislativ nr. 95/2001.

II – Situația de fapt și acțiunea principală

23.      Flos este o societate italiană care își desfășoară activitatea în sectorul corpurilor de iluminat de valoare încă de la începutul anilor ‘60. Aceasta a declarat că deține toate drepturile patrimoniale cu privire la celebrul model de lampă Arco creat de designerii italieni Achille și Pier Giacomo Castiglioni.

24.      Flos reproșează societății Semeraro că a importat din China și a comercializat în Italia modelul de lampă Fluida care imită toate caracteristicile stilistice și estetice ale lămpii Arco, cu încălcarea drepturilor de autor pe care susține că le deține cu privire la această lampă. Flos consideră că Semeraro a adus atingere drepturilor sale patrimoniale cu privire la opera de design industrial pe care o constituie lampa Arco și că aceasta a încălcat, așadar, dreptul concurenței.

25.      Semeraro a contestat faptul că modelul Arco poate să aibă vreo valoare artistică intrinsecă, condiție prealabilă necesară prevăzută la articolul 2 alineatul 1 punctul 10 din Legea nr. 633/41 pentru a beneficia de protecția prin dreptul de autor. În plus, Semeraro a respins existența oricărei identități de formă între cele două modele de lampă.

26.      Trebuie să se precizeze că, întrucât modelul de lampă Arco a intrat în domeniul public în conformitate cu legislația națională în vigoare la acea dată, Semeraro avusese posibilitatea de a copia în mod legal acest model.

27.      Assoluce (asociația națională a producătorilor de corpuri de iluminat) a intervenit în susținerea societății Flos.

28.      În prealabil acțiunii pe fond, Flos a formulat o acțiune privind măsurile provizorii, solicitând punerea sub sechestru a lămpii Fluida și interzicerea oricărui import nou sau a oricărei comercializări noi a acestei lămpi de către Semeraro.

29.      Prin ordonanța din 29 decembrie 2006, instanța italiană a considerat că lampa Arco beneficia de protecția prin dreptul de autor pentru operele de design industrial și că modelul de lampă Fluida imita fidel formele acesteia. Prin urmare, a dispus punerea sub sechestru a lămpilor Fluida și a interzis societății Semeraro să continue comercializarea acestora. Această ordonanță a fost confirmată în apel.

30.      Tribunale di Milano (Italia) a avut rezerve în privința conformității cu dreptul Uniunii a modificărilor legislative succesive survenite în cursul procedurii.

III – Întrebările preliminare

31.      Tribunale di Milano a hotărât să suspende judecarea cauzei și să sesizeze Curtea cu următoarele întrebări preliminare:

„1)      Articolele 17 și 19 din Directiva 98/71 […] trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care – în temeiul acestei directive – a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea conferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom întinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modelele și desenele industriale care – deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția prin dreptul de autor – trebuie considerate ca fiind intrate în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale prin care s‑a introdus în ordinea juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, în măsura în care acestea nu au fost niciodată înregistrate ca desene sau modele industriale sau în măsura în care înregistrarea acestora expirase deja la acea dată?

2)      În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolele 17 și 19 din Directiva 98/71 […] trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care – în temeiul acestei directive – a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea conferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom întinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modelele și desenele industriale care – deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția prin dreptul de autor – trebuie considerate ca fiind intrate în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor legale prin care s‑a introdus în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, întrucât un terț – fără a avea permisiunea titularului dreptului de autor asupra acestor desene și modele industriale – produsese și comercializase deja în acel stat produse realizate după aceste desene și modele industriale?

3)      În cazul unui răspuns negativ la primele două întrebări, articolele 17 și 19 din Directiva 98/71 […] trebuie interpretate în sensul că, în aplicarea unei legi naționale a unui stat membru care – în temeiul acestei directive – a introdus în ordinea sa juridică protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, posibilitatea conferită unui asemenea stat membru de a stabili în mod autonom întinderea protecției și condițiile de acordare a acesteia poate cuprinde și excluderea acestei protecții pentru modele și desene industriale care – deși îndeplinesc condițiile stabilite pentru protecția prin dreptul de autor – trebuie considerate ca fiind intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor legale prin care s‑a introdus în ordinea juridică internă protecția dreptului de autor pentru desene și modele industriale, întrucât un terț – fără a avea permisiunea titularului dreptului de autor asupra acestor desene și modele industriale – produsese și comercializase deja în acel stat produse realizate după aceste desene și modele industriale, atunci când această excludere este stabilită pentru o perioadă importantă (de 10 ani)?”

IV – Analiză

32.      Similar Comisiei, considerăm că articolul 19 din Directiva 98/71 nu este relevant în prezenta cauză. Astfel, acest articol se limitează la stabilirea datei la care statele membre trebuiau să se conformeze dispozițiilor acestei directive, și anume 28 octombrie 2001. Or, în prezenta cauză nu se pune problema pronunțării cu privire la problema dacă Republica Italiană a transpus directiva respectivă în termen.

33.      Acțiunea principală privește aspectul dacă Semeraro, care, la acea dată, a dobândit în mod legal dreptul de a produce și de a comercializa modelul de lampă Fluida, este constrâns acum să înceteze această producție și comercializare pentru motivul că legislația națională, care a transpus Directiva 98/71, a restabilit drepturile de autor asupra modelului Arco, ale cărui forme sunt copiate de modelul Fluida.

34.      În particular, instanța de trimitere urmărește să afle dacă articolul 17 din această directivă trebuie interpretat în sensul că se opune legislației unui stat membru care prevede că desenele și modelele intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun directiva respectivă nu beneficiază de protecția prin dreptul de autor.

35.      În cazul unui răspuns afirmativ, instanța de trimitere se întreabă, în esență, dacă faptul că un terț a dobândit în mod legal dreptul de a produce și de a comercializa un produs care imită formele unui model intrat în domeniul public are incidență asupra protecției acestui model prin dreptul de autor și, după caz, dacă este posibil să se instituie o perioadă tranzitorie pe parcursul căreia această protecție să fie exclusă.

A –    Cu privire la aplicarea dreptului de autor desenelor sau modelelor industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a Directivei 98/71

36.      Articolul 17 din Directiva 98/71 prevede că desenul sau modelul industrial care face obiectul înregistrării pentru sau într‑un stat membru se bucură deopotrivă de protecția acordată în temeiul legislației privind dreptul de autor din statul respectiv începând cu data la care desenul sau modelul industrial a fost creat sau stabilit sub orice formă(11).

37.      Această directivă nu precizează dacă un desen sau un model industrial intrat în domeniul public înainte de intrarea sa în vigoare poate beneficia de această protecție.

38.      Întrucât articolul 17 a doua teză din directiva respectivă prevede că „[d]omeniul de aplicare al acestei protecții și condițiile în care este acordată […] sunt stabilite de fiecare stat membru”, instanța de trimitere se întreabă în acest caz dacă statele membre nu dispun de o anumită marjă de apreciere care să le permită excluderea de la protecția prin dreptul de autor a desenului sau modelului intrat în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a legislației naționale care transpune Directiva 98/71.

39.      Considerăm că statele nu dispun de această marjă de apreciere pentru următoarele motive.

40.      Rezultă din lucrările pregătitoare care au fost efectuate pentru elaborarea Directivei 98/71 că aceasta este destinată să armonizeze legislațiile naționale în materie de desene și modele industriale pentru ca aceste legislații să devină compatibile unele cu altele în ceea ce privește elementele fundamentale și compatibile de asemenea cu viitorul sistem de protecție comunitară(12).

41.      În plus, se precizează că apropierea legislațiilor respective nu trebuie să reglementeze toate aspectele legislațiilor naționale și că este suficientă apropierea caracteristicilor necesare coexistenței unei protecții naționale specifice și a unei protecții comunitare a desenelor și modelelor industriale și, în special, a celor privind întinderea și durata protecției(13).

42.      De asemenea, s‑a indicat în aceste lucrări pregătitoare că „nu există vreun motiv pentru a se interveni în domenii precum dispozițiile naționale existente privind procedurile oficiale și examinarea care vizează stabilirea îndeplinirii condițiilor de acordare a protecției”(14). Este motivul pentru care, în opinia noastră, articolul 17 a doua teză din Directiva 98/71 prevede că domeniul de aplicare a protecției în temeiul legislației privind dreptul de autor și condițiile în care este acordată, inclusiv nivelul de originalitate necesar, sunt stabilite de fiecare stat membru.

43.      În schimb, durata protecției acordate în temeiul legislației privind dreptul de autor și aplicarea acesteia în timp au făcut obiectul armonizării la nivelul Uniunii Europene în Directiva 93/98, în vigoare la data faptelor din acțiunea principală(15).

44.      În conformitate cu Directiva 93/98, această protecție se aplică pe întreaga durată de viață a autorului și încă 70 de ani după decesul său(16). Articolul 10 alineatul (2) din această directivă prevede, în plus, că această durată se aplică tuturor operelor și obiectelor care, la data intrării în vigoare a directivei respective, sunt protejate în cel puțin un stat membru.

45.      Prin urmare, apreciem că articolul 17 din Directiva 98/71 trebuie coroborat cu dispozițiile Directivei 93/98 și, în special, cu articolul 10 alineatul (2) din aceasta din urmă.

46.      Această dispoziție a făcut deja obiectul unei interpretări a Curții într‑o cauză care a avut ca obiect restabilirea drepturilor de autor asupra unei opere muzicale.

47.      Astfel, în Hotărârea din 29 iunie 1999, Butterfly Music(17), Curtea s‑a pronunțat în sensul că rezultă în mod clar din dispoziția respectivă că aplicarea duratelor de protecție prevăzute de Directiva 93/98 poate avea drept consecință, în statele membre a căror legislație prevede o durată de protecție mai scurtă, protejarea din nou a operelor sau a obiectelor intrate în domeniul public(18).

48.      Curtea precizează că această soluție a fost reținută pentru a se atinge cât mai repede posibil obiectivul armonizării legislațiilor naționale care reglementează duratele de protecție a dreptului de autor și pentru a se evita ca anumite drepturi să fie stinse în anumite state membre în timp ce sunt protejate în altele(19).

49.      Considerăm că această jurisprudență este aplicabilă în prezenta cauză.

50.      Unul dintre principale aporturi ale Directivei 98/71 este de a consacra principiul protecției cumulate conform legislației specifice privind protecția desenelor sau modelelor industriale și conform legislației privind drepturile de autor, în vederea atenuării disparităților care există în legislația statelor membre în acest domeniu. În lucrările pregătitoare, Comisia a indicat că această aplicare cumulată în cazul protecției desenelor sau modelelor industriale este obligatorie, ceea ce înseamnă că legislația națională trebuie modificată în cazul în care prevede că protecția prin dreptul de autor nu poate fi cumulată sau poate fi cumulată, dar numai în anumite condiții, cu protecția prevăzută de legislația specifică referitoare la desene sau modele industriale(20).

51.      Protecția cumulată conform legislației specifice privind protecția desenelor sau modelelor industriale și conform legislației privind drepturile de autor nu este, așadar, o posibilitate conferită statelor membre, ci un obiectiv care trebuie atins pentru a elimina disparitățile existente între diferitele legislații.

52.      În opinia noastră, acest obiectiv ar fi ratat dacă s‑ar lăsa statelor membre posibilitatea de a aplica sau de a nu aplica protecția prin dreptul de autor în ceea ce privește desenele sau modelele industriale intrate în domeniul public. Astfel, această ratare ar avea drept consecință protejarea unui desen sau model industrial, creat înainte de intrarea în vigoare a Directivei 98/71, în unele state membre, dar nu și în altele. Disparitățile pe care această directivă vizează să le elimine s‑ar menține, iar comerțul dintre statele membre ar fi afectat. În plus, această ratare ar fi de asemenea în contradicție cu principalul obiectiv al Directivei 93/98 care urmărește armonizarea duratei și a aplicării în timp a protecției prin dreptul de autor(21).

53.      Soluția pronunțată în Hotărârea Butterfly Music, citată anterior, pare a fi singura de natură să garanteze o aplicare uniformă a Directivei 98/71 pe întreg teritoriul al Uniunii.

54.      Având în vedere aceste considerații, apreciem că articolul 17 din Directiva 98/71 trebuie interpretat în sensul că se opune legislației unui stat membru care prevede că desenele și modelele industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă nu beneficiază de protecția prin dreptul de autor.

55.      Problema este acum dacă faptul că terții au produs și au comercializat în mod legal un produs care copiază formele unui desen sau ale unui model intrat în domeniul public are incidență asupra aplicării protecției prin dreptul de autor cu privire la acest desen sau model industrial.

B –    Incidența drepturilor pe care terții le‑au dobândit în mod legal asupra aplicării protecției prin dreptul de autor cu privire la desenele sau modelele industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a Directivei 98/71

56.      Am văzut că, în opinia noastră, protecția prin dreptul de autor a desenelor sau modelelor industriale se aplică de la crearea acestora chiar dacă, la data intrării în vigoare a Directivei 98/71, au intrat în domeniul public.

57.      Prin intermediul celei de a doua și al celei de a treia întrebări, instanța de trimitere ridică problema dacă situația nu ar trebui să fie diferită sau dacă, cel puțin, nu ar trebui să se instituie o perioadă tranzitorie pe parcursul căreia această protecție să fie exclusă, atunci când un terț, precum Semeraro, a produs și a comercializat în mod legal un model care imită formele unui alt model intrat în domeniul public.

58.      Directiva 98/71 nu precizează ce incidență ar putea avea aplicarea dreptului de autor în ceea ce privește drepturile dobândite de terți înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă.

59.      În opinia noastră, pentru a furniza un răspuns util instanței de trimitere, trebuie să se facă din nou referire la dispozițiile Directivei 93/98 care reglementează modalitățile de aplicare în timp a protecției prin dreptul de autor, în special la articolul 10 alineatul (3) din aceasta.

60.      Această dispoziție prevede că Directiva 93/98 nu aduce atingere actelor de exploatare derulate anterior datei de intrare în vigoare a acesteia și că statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru a proteja în special drepturile dobândite de terți.

61.      În Hotărârea Butterfly Music, citată anterior, după ce a statuat că aplicarea duratelor de protecție prevăzute de directiva respectivă poate avea drept consecință protejarea din nou a operelor sau a obiectelor intrate în domeniul public, Curtea reamintește că Directiva 93/98 prevede la considerentul (27) că „respectarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale terților este garantată de ordinea juridică comunitară [și că] statele membre trebuie să poată prevedea în special ca, în anumite împrejurări, dreptul de autor și drepturile conexe care sunt restabilite conform prezentei directive să nu poată furniza ocazia unor plăți din partea persoanelor care au întreprins cu bună‑credință exploatarea operelor în momentul în care acestea făceau parte din domeniul public”(22).

62.      Curtea continuă indicând că această directivă a consacrat posibilitatea de restabilire a drepturilor de autor și a drepturilor conexe stinse, fără a aduce atingere actelor de exploatare derulate anterior datei de intrare în vigoare a acesteia, lăsând statelor membre misiunea de a adopta măsurile destinate protejării drepturilor dobândite de terți(23).

63.      Curtea reamintește că legile de modificare a unei dispoziții legislative se aplică, cu excepția unei derogări, efectelor viitoare ale unor situații apărute sub incidența legii vechi. Din moment ce restabilirea dreptului de autor și a drepturilor conexe nu are incidență asupra actelor de exploatare realizate definitiv de către un terț anterior datei la care a intervenit, nu se poate considera că restabilirea are efect retroactiv. Aplicarea acesteia efectelor viitoare ale unor situații care nu sunt definitiv stabilite înseamnă, dimpotrivă, că are incidență asupra drepturilor unui terț de a continua exploatarea suportului unei înregistrări sonore ale cărui exemplare deja fabricate nu au fost încă comercializate și vândute pe piață la data respectivă(24).

64.      Curtea amintește de asemenea că principiul încrederii legitime nu poate fi extins într‑atât încât să împiedice, în general, o nouă reglementare să se aplice efectelor viitoare ale unor situații apărute sub incidența reglementării anterioare(25).

65.      Curtea a considerat în acest caz că instituirea unei perioade limitate, pe parcursul căreia terții, care au reprodus și au comercializat în mod legal suporturile unei înregistrări sonore cu privire la care expiraseră drepturile de utilizare în temeiul unei legislații anterioare, puteau distribui aceste suporturi, corespundea prevederilor Directivei 93/98(26). O astfel de perioadă îndeplinea, pe de o parte, obligația impusă statelor membre de a adopta măsuri de protecție a drepturilor dobândite de terți și, pe de altă parte, necesitatea de a aplica noile durate de protecție a dreptului de autor și a drepturilor conexe la data prevăzută de directiva respectivă, ceea ce constituie obiectivul principal al acesteia(27).

66.      Același raționament trebuie să fie urmat, în opinia noastră, în prezenta cauză.

67.      Astfel, trebuie să se găsească un echilibru just între, pe de o parte, respectarea unuia dintre principalele obiective ale Directivei 98/71, și anume aplicarea protecției prin dreptul de autor desenelor și modelelor industriale și, pe de altă parte, necesitatea garantării drepturilor pe care terții le‑au dobândit cu bună‑credință înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă. Astfel, proprietatea intelectuală este un domeniu în care trebuie să coexiste interese care pot părea uneori în contradicție. Este esențial să se încurajeze creația prin garantarea faptului că operele, desenele sau chiar modelele industriale vor fi protejate împotriva oricărei forme de contrafacere. De asemenea, este important să se permită o concurență corespunzătoare pe acest tip de piață astfel încât cetățenii Uniunii să poată avea acces la beneficiile creației, indiferent dacă este în domeniul tehnologiei, în domeniul informației sau chiar în domeniul designului.

68.      Potrivit jurisprudenței amintite la punctul 63 din prezentele concluzii, aplicarea dreptului de autor cu privire la desenele sau modelele industriale intrate în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun Directiva 98/71 nu poate avea incidență asupra situațiilor stabilite definitiv anterior acestei date. Astfel, aceasta semnifică, în opinia noastră, că dreptul de autor de care se bucură modelul Arco nu poate fi opozabil lămpilor Fluida care au fost fabricate și vândute pe piață anterior datei respective.

69.      În schimb, întrucât statele membre beneficiază de o anumită marjă de apreciere în privința protecției drepturilor dobândite de terți(28), autoritățile naționale competente pot prevedea o perioadă tranzitorie care să înceapă de la data intrării în vigoare a dispozițiilor care transpun Directiva 98/71 și pe parcursul căreia terții care au dobândit în mod legal dreptul de a comercializa un produs care imită un model intrat în domeniul public anterior acestei date să poată continua să comercializeze acest produs.

70.      În observațiile prezentate, Flos indică, de altfel, că „pare admisibil să se prevadă o normă tranzitorie care atenuează trecerea bruscă la protecția prin dreptul de autor care decurge din punerea în aplicare a Directivei 98/71”.

71.      Curtea a precizat în Hotărârea Butterfly Music, citată anterior, că durata perioadei tranzitorii trebuie să fie rezonabilă(29). Astfel, este vorba de a ține seama nu doar de interesele legitime ale terților de bună‑credință, dar și de interesele titularilor de drepturi de autor și de a lua în considerare obiectivul pe care vizează să îl atingă legislația în cauză.

72.      În opinia noastră, instanța de trimitere va trebui să țină seama de mai multe elemente cu ocazia examinării în concret a situației din speță pentru a aprecia, eventual, necesitatea de a institui o perioadă tranzitorie pe parcursul căreia lampa Arco să nu beneficieze de protecția prin dreptul de autor.

73.      Astfel, am văzut că articolul 17 din Directiva 98/71 nu precizează dacă protecția prin dreptul de autor este aplicabilă desenelor sau modelelor industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

74.      Reamintim că, într‑o primă etapă, legea italiană care transpunea Directiva 98/71 prevedea o perioadă tranzitorie de zece ani pe parcursul căreia desenele sau modelele industriale intrate în domeniul public nu beneficiau de protecția prin dreptul de autor. În continuare, într‑o a doua etapă, ca urmare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie, legiuitorul italian a modificat această lege din nou, care prevede în prezent că protecția prin dreptul de autor nu este aplicabilă desenelor sau modelelor industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a Decretului legislativ nr. 95/2001 care transpune Directiva 98/71.

75.      Ținând seama de aceste elemente și de tăcerea acestei directive cu privire la aplicarea dreptului de autor desenelor sau modelelor industriale intrate în domeniul public, considerăm că intrarea în vigoare a directivei respective în ordinea juridică națională este susceptibilă să fi creat pentru Semeraro o încredere legitimă în menținerea legislației naționale existente la acea dată, și anume că toate drepturile asupra lămpii Arco erau stinse și că, din acest motiv, putea continua să producă și să comercializeze lămpile Fluida.

76.      Operatorii economici au putut avea îndoieli legitime, în opinia noastră, cu privire la interpretarea articolului 17 din Directiva 98/7, precum cea pe care o propunem Curții, și anume că desenele sau modelele industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care au transpus această directivă beneficiază de protecția prin dreptul de autor.

77.      În privința duratei perioadei tranzitorii, instanța de trimitere ridică problema oportunității de a institui un termen de 10 ani, astfel cum prevăzuse inițial legiuitorul italian.

78.      În opinia noastră, durata perioadei tranzitorii ar trebui să fie suficient de lungă pentru a garanta interesele economice ale întreprinderilor care, de bună‑credință, au investit în producerea de desene sau de modele industriale care le imită pe cele intrate în domeniul public anterior datei de intrare în vigoare a Directivei 98/71. Astfel, este vorba despre protejarea acestor întreprinderi a căror activitate economică devine aproape pe neașteptate nelegală din cauza transpunerii acestei directive.

79.      Totuși, reamintim că această perioadă tranzitorie nu trebuie să aibă drept consecință nici împiedicarea unei noi reglementări de a se aplica efectelor viitoare ale unor situații apărute sub incidența reglementării anterioare(30).

80.      În cauza care a determinat pronunțarea Hotărârii Butterfly Music, citată anterior, Curtea a considerat că un termen de trei luni pe parcursul căruia terții care dobândiseră în mod legal drepturi puteau distribui suporturile înregistrărilor sonore, putea fi considerat un termen rezonabil în raport cu obiectivul urmărit și având în vedere condițiile în care a avut loc transpunerea Directivei 93/98. Acest termen poate părea foarte scurt și sever, însă, în realitate, astfel cum a subliniat Curtea, transpunerea a lăsat acestor terți aproape un an după data intrării în vigoare a acestei directive pentru a continua comercializarea respectivelor suporturi ale înregistrărilor sonore(31).

81.      În ceea ce privește prezenta cauză, un termen de 10 ani pe parcursul unei protecții, după moartea autorului, de 70 de ani ni se pare excesiv. De altfel, Comisia inițiase o procedură de încălcare împotriva Republicii Italiene în special deoarece legislația națională prevedea o perioadă tranzitorie de zece ani.

82.      În schimb, suntem înclinați să considerăm că termenul de care a beneficiat Semeraro între 28 octombrie 2001, data la care statele membre trebuiau să se conformeze Directivei 98/71(32), și 29 decembrie 2006, data la care instanța italiană a dispus punerea sub sechestru a lămpii Fluida și a interzis societății Semeraro să o comercializeze, este un termen rezonabil.

83.      Pe parcursul acestei perioade cu puțin peste cinci ani, Semeraro a avut, astfel, posibilitatea de a produce și vinde lămpile pe piață.

84.      Considerăm că acest termen constituie un echilibru just între respectarea drepturilor pe care terții le‑au dobândit în mod legal și necesitatea garantării unuia dintre obiectivele Directivei 98/71, și anume aplicarea dreptului de autor desenelor sau modelelor industriale.

85.      Prin urmare, instanța de trimitere trebuie să aprecieze, în raport cu circumstanțele prezentei cauze și ținând seama de obiectivele legislațiilor în cauză, în ce măsură stabilirea unei perioade tranzitorii rezonabile este necesară pentru garantarea protecției drepturilor dobândite de terți.

86.      Având în vedere cele ce precedă, apreciem că articolul 17 din Directiva 98/71 nu se opune instituirii unei perioade tranzitorii rezonabile pe parcursul căreia persoanele, care au avut posibilitatea de a produce și de a comercializa în mod legal un produs care imită formele unui model intrat în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă, să poată continua să comercializeze acest produs.

V –    Concluzie

87.      Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, propunem Curții să răspundă întrebărilor adresate de Tribunale di Milano după cum urmează:

„1)      Articolul 17 din Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale trebuie interpretat în sensul că se opune legislației unui stat membru care prevede că desenele și modelele industriale intrate în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă nu beneficiază de protecția prin dreptul de autor.

2)      Articolul 17 din Directiva 98/71 nu se opune instituirii unei perioade tranzitorii rezonabile pe parcursul căreia persoanele, care au avut posibilitatea de a produce și de a comercializa în mod legal un produs care imită formele unui model intrat în domeniul public înainte de intrarea în vigoare a dispozițiilor naționale care transpun această directivă, să poată continua să comercializeze acest produs.”


1 – Limba originală: franceza.


2 – Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale (JO L 289, p. 28, Ediţie specială, 13/vol. 24, p. 106).


3 – JO L 290, p. 9, Ediţie specială, 17/vol. 1, p. 141.


4 – A se vedea articolul 13 alineatul (1) din Directiva 93/98.


5 – A se vedea articolul 1 alineatul (1) din directiva respectivă.


6 – Directiva Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (JO L 346, p. 61, Ediţie specială, 17/vol. 1, p. 120).


7 – GURI nr. 166 din 16 iulie 1941, denumită în continuare „Legea nr. 633/41”.


8 – GURI nr. 79 din 4 aprilie 2001, denumit în continuare „Decretul legislativ nr. 95/2001”.


9 – GURI nr. 125 din 31 mai 2001.


10 – GURI nr. 38 din 15 februarie 2007.


11 Sublinierea noastră.


12 – A se vedea punctul 1.4 din propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale [COM(93) 344 final].


13 – A se vedea punctul 1.5 din această propunere.


14 – Idem.


15 – Directiva 93/98 a fost codificată prin Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (JO L 372, p. 12, Ediţie specială, 17/vol. 3, p. 7).


16 – A se vedea articolul 1 alineatul (1) din directiva respectivă.


17 – C‑60/98, Rec., p. I‑3939.


18 – Ibidem (punctul 18).


19 – Ibidem (punctul 20).


20 – A se vedea articolul 18 din propunerea de directivă menţionată la nota de subsol 12.


21 – A se vedea considerentul (2) din această directivă.


22 – Hotărârea Butterfly Music, citată anterior (punctul 22).


23 – Ibidem (punctul 23).


24 – Ibidem (punctul 24).


25 – Ibidem (punctul 25 şi jurisprudenţa citată).


26 – Ibidem (punctul 26).


27 – Ibidem (punctele 27 şi 28).


28 – Ibidem (punctul 23).


29 – Ibidem (punctul 27).


30 – Ibidem (punctele 25 şi 28).


31 – Ibidem (punctele 27 şi 28).


32 – A se vedea articolul 19 alineatul (1) din această directivă.