Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Milano - Italië) - Flos SpA / Semeraro Casa e Famiglia SpA

(Zaak C-168/09)1

(Industriële en commerciële eigendom - Richtlijn 98/71/EG - Rechtsbescherming van modellen - Artikel 17 - Verplichting tot cumulatie van bescherming van modellen met bescherming van auteursrecht - Nationale wettelijke regeling die bescherming door auteursrecht van vóór inwerkingtreding ervan tot publiek domein behorende modellen voor bepaalde periode uitsluit of niet-tegenwerpbaar maakt - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Milano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Flos SpA

Verwerende partij: Semeraro Casa e Famiglia SpA

in tegenwoordigheid van: Assoluce - Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Tribunale di Milano - Uitlegging van de artikelen 17 en 19 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen - Nationale wetgeving die de richtlijn heeft omgezet door invoering van auteursrechtelijke bescherming voor modellen - Mogelijkheid voor een lidstaat om de voorwaarden voor verlening van die bescherming uit te breiden

Dictum

Artikel 17 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de auteursrechtelijke bescherming van die lidstaat uitsluit voor modellen die in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven en die vóór de datum van inwerkingtreding van die wettelijke regeling tot het publiek domein zijn gaan behoren, ofschoon zij aan alle voorwaarden voor een dergelijke bescherming voldoen.

Artikel 17 van richtlijn 98/71 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die, hetzij voor een substantiële periode van tien jaar, hetzij volledig, de auteursrechtelijke bescherming uitsluit voor modellen die, ofschoon zij aan alle voorwaarden voor die bescherming voldoen, vóór de datum van inwerkingtreding van die wettelijke regeling tot het publiek domein zijn gaan behoren, ten aanzien van elke derde die op het nationale grondgebied producten die overeenstemmen met die modellen heeft vervaardigd of verhandeld, en zulks ongeacht de datum waarop die handelingen zijn verricht.

____________

1 - PB C 167 van 18.07.2009.