Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 27 januari 2021 – FCC Česká republika, s.r.o. mot Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

(Mål C-43/21)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i det nationella målet

Klagande: FCC Česká republika, s.r.o.

Motparter: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Övrig part i målet: Ministerstvo životního prostředí

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU1 av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) tolkas så, att begreppet ”väsentlig ändring” av en anläggning även omfattar förlängning av tiden för deponering i avfallsdeponier, även när den godkända maximala ytan eller den totala tillåtna kapaciteten för deponin inte har ändrats?

____________

1 EUT L 334, 2010, s. 17.