Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 22. ledna 2021 – flightright GmbH v. Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

(Věc C-37/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: flightright GmbH

Žalovaná: Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

Předběžné otázky

Představuje zpožděné povolení ke vzletu ze strany řízení letového provozu samo o sobě mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 261/20041 nebo je namístě odpověď na tuto otázku zodpovědět záporně, protože zpoždění při povolení ke vzletu ze strany řízení letového provozu, tzv. odložení přidělení slotu pro let, není událostí, která „se vymyká běžnému stavu“, nýbrž událostí, která patří k běžným a očekávatelným průběhům a rámcovým podmínkám mezinárodní letecké dopravy, protože se jedná o událost, která je vlastní běžnému výkonu činnosti leteckých dopravců?

Má být považováno za obecně známou skutečnost, že tzv. odložení přidělení slotu pro let ze strany řízení letového provozu v mezinárodní letecké dopravě nepředstavuje okolnosti, které se vymykají běžnému stavu ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie, nýbrž jde o obvyklé, běžné, očekávatelné průvodní jevy letecké dopravy, nebo musí být podán ve sporu důkaz pomocí znaleckého posudku, který by byl předložen pouze tehdy, pokud se odložení přidělení slotu pro let vyskytuje v mezinárodní letecké dopravě extrémně zřídka a nikoli pravidelně?

Je možné odložení přidělení slotu pro let ze strany řízení letového provozu hodnotit jako mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/04 pouze tehdy, pokud sama o sobě spočívají na skutečnostech, které mohou být kvalifikovány jako mimořádná okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3, tedy například vyskytne-li se nehoda nebo teroristická hrozba, nikoli však na povětrnostních podmínkách, které jsou v době a místě výskytu pro provoz běžné a které dočasně ovlivňují leteckou dopravu?

Představuje nepříznivé počasí jako důvod odložení přidělení slotu pro let mimořádnou okolnost ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení ES č. 261/04 obzvláště jen tehdy, pokud nepříznivé počasí naplňuje samo o sobě mimořádnou okolnost, pokud se tedy nepříznivé počasí na určitém místě v určitý čas samo o sobě „vymyká běžnému stavu“ a samo o sobě nepatří k „obvyklým a očekávatelným povětrnostním podmínkám“ na určitém místě v určitý čas, nýbrž „uvedené obvyklé a očekávatelné povětrnostní podmínky přesahuje“?

Jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, které se na určitém místě v určitý čas nevymykají běžnému stavu, které na určitém místě v určitý čas nepřesahují obvyklé a očekávatelné povětrnostní podmínky, událostmi, které jsou vlastní běžnému výkonu činnosti leteckých společností, které jsou vlastní normálním rámcovým podmínkám letecké dopravy ve smyslu výkladu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004 učiněného Soudním dvorem Evropské unie?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).