Language of document :

Talan väckt den 28 februari 2008 - Nanopoulos mot kommissionen

(Mål F-30/08)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Photius Nanopoulos (Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om förpliktande av kommissionen att till sökanden utge ekonomisk ersättning för den skada denne har lidit genom åsidosättande av hans grundläggande rättigheter vilket har lett till att hans ära och anseende har kränkts.

Sökandenas yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta kommissionen att till sökanden utge ersättning med 850 000 euro för den ideella skada han har lidit, inbegripet ersättning för den skada han har lidit vad avser hans hälsa,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________