Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008°r. - Klein przeciwko Komisji

(Sprawa F-32/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie-Claude Klein (Grasse, Francja) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 4 maja 2007 r. odmawiającej przyznania skarżącej kwoty płatnej w przypadku śmierci, zasiłku w związku ze śmiercią oraz renty sierocej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przed dyrektora biura Gestion et Liquidation des droits individuelles Komisji Europejskiej z dnia 4 maja 2007 r.;

stwierdzenie nieważności, o ile okaże się to konieczne, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącej;

wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie pociąga za sobą stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności uznanie prawa skarżącej do zasiłku w związku ze śmiercią, do kwoty płatnej w przypadku śmierci i do renty sierocej (obliczonej w oparciu o rentę pierwszej sieroty);

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________