Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 20. januára 2009 - Klein/Komisia

(vec F-32/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Invalidný dôchodok - Smrť - Pojem nezaopatrené dieťa - Článok 2 prílohy VII služobného poriadku - Dávka v prípade smrti - Paušálna čiastka - v prípade smrti - Sirotský dôchodok)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie-Claude Klein (Grasse, Francúzsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu zo 4. mája 2007, ktorým žalobkyni nebola priznaná paušálna čiastka vyplácaná v prípade smrti, dávka v prípade smrti a sirotský dôchodok

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pani Klein znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008, s. 36.