Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie. (Poľsko) 31. januára 2020 – Ministerstwo Sprawiedliwości/R.G.

(vec C-55/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministerstwo Sprawiedliwości

Druhý účastník odvolacieho konania: R.G.

Prejudiciálne otázky

Možno uplatniť ustanovenia kapitoly III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu1 (ďalej len „smernica o službách“), najmä jej článok 10 ods. 6, na konanie týkajúce sa disciplinárnej zodpovednosti advokátov a zahraničných právnikov zapísaných do zoznamu advokátov, v rámci ktorého možno advokátovi najmä uložiť peňažný trest, pozastaviť mu výkon činnosti advokáta alebo ho vylúčiť z advokácie a zahraničnému právnikovi najmä uložiť peňažný trest alebo mu pozastaviť oprávnenie poskytovať právnu pomoc na území Poľskej republiky? V prípade kladnej odpovede, možno na vyššie uvedené konanie vedené pred advokátskymi súdmi vo veciach, v ktorých rozhodnutia týchto súdov nemožno napadnúť žiadnymi opravnými prostriedkami na poľských súdoch alebo výlučne iba mimoriadnymi opravnými prostriedkami, akým je kasačný opravný prostriedok na Najvyššom súde, uplatniť ustanovenia Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), najmä jej článok 47, tiež vo veciach, v ktorých všetky relevantné prvky sa viažu na územie jedného členského štátu?

Je nevyhnutné, aby vo veci v ktorej – v konaní opísanom v prvej otázke – je na rozhodovanie o kasačnom opravnom prostriedku proti rozsudku alebo uzneseniu disciplinárneho advokátskeho súdu alebo sťažnosti proti rozhodnutiu o odmietnutí prijatia takéhoto kasačného opravného prostriedku príslušným v súlade so záväznými vnútroštátnymi predpismi orgán, ktorý podľa názoru tohto súdu zhodujúceho sa s názorom Najvyššieho súdu vyjadreným v rozsudku z 5. decembra 2019, číslo spisu III PO 7/18, nie je nezávislým a nestranným súdom v zmysle článku 47 Charty, sa nezohľadňovali vnútroštátne predpisy stanovujúce príslušnosť takéhoto orgánu a aby disciplinárny advokátsky súd postúpil uvedený kasačný opravný prostriedok alebo uvedenú sťažnosť na prejednanie súdnemu orgánu, ktorý by bol príslušný, ak by tomu nebránili uvedené predpisy?

Môže (prípadne musí) disciplinárny advokátsky súd vo veci, v ktorej – v konaní opísanom v prvej otázke – v súlade s názorom uvedeného súdu neprináleží kasačný opravný prostriedok proti rozsudku alebo uzneseniu disciplinárneho advokátskeho súdu generálnemu prokurátorovi, ani ombudsmanovi, pričom tento názor je:

a)    v rozpore s názorom vyjadreným v uznesení z 27. novembra 2019, číslo spisu II DSI 67/18, disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu zloženého zo siedmych sudcov, t. j. orgánu, ktorý v súlade so záväznými vnútroštátnymi predpismi je príslušný na prejednávanie sťažnosti proti rozhodnutiu o odmietnutí prijatia kasačného opravného prostriedku, ktorý však podľa názoru disciplinárneho advokátskeho súdu zhodujúceho sa s názorom Najvyššieho súdu vyjadreným v rozsudku z 5. decembra 2019, číslo spisu III PO 7/18, nie je nezávislým a nestranným súdom v zmysle článku 47 Charty,

b)    v súlade s názorom, ktorý skôr vyjadril kárny senát Najvyššieho súdu, t. j. súdny orgán, ktorý by bol príslušný na prejednávanie takejto sťažnosti, ak by uvedené predpisy tomu nebránili,

nezohľadniť názor vyjadrený disciplinárnym senátom Najvyššieho súdu?

V situácii opísanej v tretej otázke, kedy bolo disciplinárnemu advokátskemu súdu predložené na prejednanie odvolanie ministra spravodlivosti, a:

a)    jedným z faktorov, ktoré podľa názoru Najvyššieho súdu vyjadreného v rozsudku z 5. decembra 2019, číslo spisu III PO 7/18, a tiež podľa názoru disciplinárneho advokátskeho súdu, odôvodňujú záver, že disciplinárny senát Najvyššieho súdu, t. j. orgán uvedený v tretej otázke pod písm. a), nie je nezávislým a nestranným súdom v zmysle článku 47 Charty, je vplyv výkonnej moci, a to najmä ministra spravodlivosti, na jeho personálne obsadenie,

b)    funkciu generálneho prokurátora, ktorý v súlade s názorom vyjadreným disciplinárnym senátom Najvyššieho súdu, t. j. súdnym orgánom uvedeným v tretej otázke pod písm. a), by mal byť oprávnený podať kasačný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odvolaní, a v súlade s názorom vyjadreným kárnym senátom Najvyššieho súdu, t. j. súdnym orgánom uvedeným v tretej otázke pod písm. b) a v súlade s názorom disciplinárneho advokátskeho súdu, takéto oprávnenie nemá, plní zo zákon v skutočnosti minister spravodlivosti,

je disciplinárny advokátsky súd povinný neprejednávať toto odvolanie, pokiaľ iba takýmto spôsobom možno zabezpečiť súlad konania s článkom 47 Charty a najmä vyhnúť sa zásahu do tohto konania zo strany orgánu, ktorý nie je nezávislým a nestranným súdom v zmysle tohto ustanovenia?

____________

1 Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 36.