Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 16 september 2013 – Wurster / EIGE

(Gevoegde zaken F-20/12 en F-43/12)1

(Openbare dienst – Personeel van EIGE – Tijdelijk functionaris – Procedure van beoordeling van leidinggevende capaciteiten van functionarissen van EIGE die onlangs zijn tewerkgesteld in ambt van middenkader – Overplaatsing naar ambt dat geen kaderambt is – Recht om te worden gehoord – Werkingssfeer van wet – Ambtshalve toetsing – Ambtshalve vervanging van motivering door rechter)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Barbara Wurster (Vilnius, Litouwen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en S. Woog, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Greco, advocaten)

Verwerende partij: Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE), (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoekster over te plaatsen van het ambt van hoofd operaties naar een ambt van teamhoofd waarvoor geen leidinggevende capaciteiten zijn vereist. Anderzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de directrice van EIGE tot afwijzing van verzoeksters verzoek om verkrijging van de managementvergoeding over de periode van 1 juni tot en met 30 september 2011.

Dictum

Het besluit van de directrice van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid van 8 september 2011 om Wurster over te plaatsen naar het ambt van teamhoofd van het centrum voor hulpmiddelen en documentatie wordt nietig verklaard.

De beroepen worden verworpen voor het overige.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Wurster.

____________

____________

1     PB C 138 van 12.5.2012, blz. 35; PB C 200 van 7.7.2012, blz. 21.