Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. – Wurster przeciwko EIGE

(Sprawy połączone F-20/12 i F-43/12)1

(Służba publiczna – Personel EIGE – Członek personelu tymczasowego – Procedura oceny zdolności zarządczych pracowników EIGE nowo zatrudnionych na średnim szczeblu zarządczym – Przeniesienie z urzędu na stanowisko poza szczeblem zarządczym – Prawo do bycia wysłuchanym – Zakres stosowania prawa – Odnotowanie z urzędu – Zmiana uzasadnienia dokonana przez sąd z urzędu)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Barbara Wurster (Wilno, Litwa) (przedstawiciele: początkowo T. Bontinck i S. Woog, avocats, następnie T. Bontinck i S. Greco, avocats)

Strona pozwana: Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet (EIGE), (przedstawiciel: M. Velardo, avocat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji pozwanego w sprawie przeniesienia z urzędu strony skarżącej ze stanowiska kierownika działań na stanowisko naczelnika sekcji, które to stanowisko nie wymaga posiadania kompetencji w zakresie zarządzania. Po drugie, żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji dyrektor EIGE w sprawie wniosku strony skarżącej o uzyskanie dodatku za sprawowanie funkcji kierowniczych w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2011 r.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przeniesienia z urzędu B. Wurster na stanowisko naczelnika sekcji ośrodka zasobów i dokumentacji.W pozostałym zakresie skargi zostają oddalone.Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez B. Wurster.