Language of document : ECLI:EU:F:2013:95

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 26. júna 2013

Vec F‑21/12

Mohammed Achab

proti

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV)

„Verejná služba – Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) prílohy VII služobného poriadku – Vrátenie súm zaplatených bez právneho dôvodu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou M. Achab navrhuje zrušenie rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) z 9. júna 2011 o zrušení jeho nároku na príspevok na expatriáciu od 1. júla 2010 a o pristúpení k spätnému vymáhaniu tohto príspevku od toho dňa

Rozhodnutie:      Rozhodnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. júna 2011 sa zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom nariaďuje vrátenie príspevku na expatriáciu vyplateného M. Achabovi od 1. júla 2010. Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta. Európsky hospodársky a sociálny výbor znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli M. Achabovi. M. Achab znáša polovicu vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Udalosť odôvodňujúca opätovné preskúmanie situácie príjemcu administratívou – Rozsah – Zmena štátnej príslušnosti

(Služobný poriadok úradníkov, príloha VII, článok 4 ods. 1)

2.      Úradníci – Vrátenie súm zaplatených bez právneho dôvodu – Podmienky – Zjavná nezrovnalosť platby – Vedomosť dotknutej osoby

(Služobný poriadok úradníkov, článok 85)

1.      Pokiaľ ide o príspevok, mesačne vyplácaný úradníkom, ktorí spĺňajú podmienky na jeho priznanie a ktorého účelom je vyrovnať skutočnosť, že osoba podlieha záťaži alebo má osobitné potreby, administratíva nemôže dotknutej osobe naďalej vyplácať predmetný príspevok, ak táto záťaž alebo osobitné potreby prestanú existovať. Ak teda dôjde k udalosti, ktorá môže podstatným spôsobom zmeniť faktickú alebo právnu situáciu osoby, ktorá je príjemcom príspevku, administratíva môže, či dokonca musí, opätovne preskúmať situáciu tejto osoby.

V tejto súvislosti vzhľadom na to, že štátna príslušnosť dotknutej osoby je jedným z parametrov, ktoré treba zohľadniť pre priznanie príspevku na expatriáciu podľa článku 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku, možno zmenu štátnej príslušnosti považovať za udalosť, ktorá môže podstatným spôsobom zmeniť jej situáciu, a táto zmena teda predstavuje skutočnosť odôvodňujúcu opätovné preskúmanie jej situácie.

Okrem toho okolnosť, že si úradník, na ktorého sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, na rozdiel od úradníka, na ktorého sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), zvolil svoje zvyčajné bydlisko, pričom tento pojem treba chápať ako centrum svojich záujmov, v štáte, na ktorého území sa nachádza miesto, kde je zamestnaný, aj keď len na veľmi krátku dobu v referenčnom období, ho automaticky zbavuje príspevku na expatriáciu. V tejto súvislosti sa podmienky uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. b) líšia od podmienok uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. a). Zatiaľ čo totiž úradníci, ktorý nie sú štátnymi príslušníkmi štátu pridelenia, stratia alebo im bude odmietnutý príspevok na expatriáciu iba v prípade, že dotknutá osoba mala zvyčajné bydlisko v štáte svojho budúceho pridelenia počas celého päťročného referenčného obdobia, pre úradníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi štátu pridelenia, naopak okolnosť, že si v tomto štáte ponechali alebo zvolili svoje zvyčajné bydlisko, aj keď len na veľmi krátku dobu v desaťročnom referenčnom období, postačuje na zbavenie alebo na odmietnutie tohto príspevku.

(pozri body 26, 27, 34 a 35)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 11. júla 2007, B/Komisia, F‑7/06, bod 38; 25. februára 2008, Anselmo a i./Rada, F‑85/07, bod 25

2.      Článok 85 služobného poriadku stanovuje, že administratíva môže vymáhať každú neoprávnenú sumu v dvoch prípadoch, a to keď žalobca vedel, že neexistuje dostatočný dôvod pre platby, alebo keď táto neoprávnenosť platby bola taká zjavná, že o nej musel vedieť.

Pokiaľ ide o prvý z týchto prípadov, prináleží administratíve preukázať, že príjemca skutočne vedel o neoprávnenosti platby.

V súvislosti s druhým prípadom predmetná neoprávnenosť nemôže náležite starostlivému úradníkovi uniknúť. V tomto ohľade treba v každom prípade vziať do úvahy schopnosť dotknutého úradníka vykonať potrebné overenia.

(pozri body 43 – 45)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. januára 1989, Stempels/Komisia, 310/87, body 10 a 11