Language of document : ECLI:EU:F:2016:173

DIGRIET TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU TAL-UNJONI EWROPEA
(L-Ewwel Awla)

20 ta’ Lulju 2016

Kawża F‑19/12 DEP

Luigi Marcuccio

vs

Il-Kummissjoni Ewropea

“Servizz pubbliku – Proċedura – Intaxxar tal-ispejjeż”

Suġġett :      Talba għall-intaxxar tal-ispejjeż, imressqa mill-Kummissjoni Ewropea wara d-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Novembru 2013, Marcuccio vs Il-Kummissjoni (F‑19/12, EU:F:2013:176).

Deċiżjoni:      L-ammont totali tal-ispejjeż li L. Marcuccio għandu jirrimborsa lill-Kummissjoni Ewropea bħala spejjeż li jistgħu jinġabru fil-Kawża F-19/12 huwa ffissat għas-somma ta’ EUR 2 500. Is-somma msemmija tiżdied bl-interessi moratorji mid-data tan-notifika ta’ dan id-digriet sad-data tal-ħlas effettiv tagħha, bir-rata kkalkolata abbażi tar-rata iffissata mill-Bank Ċentrali Ewropew għat-trażazzjonijiet prinċipali tiegħu ta’ rifinanzjament, fis-seħħ fl-ewwel jum tax-xahar mill-iskadenza għall-ħlas, miżjuda bi tliet punti u nofs perċentwali.

Sommarju

1.      Proċedura ġudizzjarja – Spejjeż – Intaxxar – Spejjeż li jistgħu jinġabru – Spejjeż indispensabbli sostnuti mill-partijiet – Kunċett – Onorarji mħallsa minn istituzzjoni lill-avukat tagħha – Inklużjoni

(Statut tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 19, u Anness I, Artikolu 7(1); Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 105(c))

2.      Proċedura ġudizzjarja – Spejjeż – Intaxxar – Intaxxar mwettaq fuq il-bażi ta’ indikazzjonijiet preċiżi pprovduti mill-konvenut jew, fin-nuqqas, fuq evalwazzjoni ekwa mill-qorti tal-Unjoni – Natura fissa tar-remunerazzjoni ta’ avukat – Assenza ta’ effett fuq is-setgħa diskrezzjononali tal-qorti

(Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, Artikolu 105(c))

1.      Mill-Artikolu 105(b) tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jirriżulta li l-ispejjeż li jistgħu jinġabru huma biss, minn naħa, dawk sostnuti għall-finijiet tal-proċedura quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku u, min-naħa l-oħra, dawk li kienu indispensabbli għal dawn il-finijiet.

Meta tiffissa l-ispejjeż li jistgħu jinġabru, it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku jieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha tal-kawża sal-mument meta jiġi deċiż id-digriet għall-intaxxar tal-ispejjeż, inklużi l-ispejjeż indispensabbli li jirrigwardaw il-proċedura tal-intaxxar tal-ispejjeż.

F’dan ir-rigward, kif jirriżulta mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 19 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, applikabbli quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku skont l-Artikolu 7(1) tal-Anness I tal-imsemmi statut, l-istituzzjonijiet huma liberi li jużaw l-assistenza ta’ avukat. Għaldaqstant ir-remunerazzjoni ta’ dan tal-aħħar tidħol fil-kunċett ta’ spejjeż indispensabbli esposti għall-finijiet tal-proċedura, mingħajr ma l-istituzzjoni jkollha obbligu li turi li tali assistenza kienet oġġettivament ġustifikata. Għalhekk, għalkemm il-fatt li l-Kummissjoni involviet żewġ aġenti u avukat estern fil-kawża prinċipali u fil-kawża għal miżuri provviżorji ma għandux konsegwenza fuq in-natura potenzjali li jistgħu jinġabru ta’ dawn l-ispejjeż, peress li ma hemm xejn li ma jippermettix li jiġu esklużi bħala prinċipju, dan jista’ jkollu impatt fuq id-determinazzjoni tal-ammont li jista’ jinġabar in fine tal-ispejjeż sostnuti għall-finijiet tal-proċedura.

(ara l-punti 23, 26 u 27)

Referenza:

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: digrieti tat-23 ta’ Marzu 2012, Kerstens vs Il-Kummissjoni, T‑498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, punti 15 u 20, u tat-28 ta’ Mejju 2013, Marcuccio vs Il-Kummisjoni, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punt 14

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: digriet tas-26 ta’ April 2013, Schönberger vs Il-Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punt 23

2.      Il-qorti tal-Unjoni ma hijiex kompetenti sabiex tintaxxa l-onorarji dovuti mill-partijiet lill-avukati tagħhom, imma li tiddetermina l-ammont korrispondenti għall-ħlasijiet li jistgħu jinġabru mill-parti kkundannata għall-ispejjeż. Meta tiddeċiedi dwar it-talba għall-intaxxar tal-ispejjeż, il-qorti tal-Unjoni ma għandhiex tieħu inkunsiderazzjoni tariffa nazzjonali li tiffissa l-onorarji tal-avukati u lanqas ftehim eventwali konkluż f’dan ir-rigward bejn il-parti kkonċernata u l-aġenti jew il-konsulenti tagħha.

Barra minn hekk, fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet ta’ natura tariffarja fid-dritt tal-Unjoni, il-qorti tal-Unjoni għandha liberament tevalwa l-informazzjoni tal-kawża, billi tieħu inkunsiderazzjoni s-suġġett u n-natura tat-tilwima, l-importanza tagħha fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni kif ukoll id-diffikultajiet tal-kawża, l-ammont ta’ xogħol li l-proċedura kontenzjuża setgħet tikkawża lill-aġenti jew lill-konsulenti li intervjenew u l-interessi ekonomiċi li t-tilwima kellha għall-partijiet.

Sabiex jiġi evalwat, fuq il-bażi tal-kriterji, in-natura indispensabbli tal-ispejjeż effettivament sostnuti għall-finijiet tal-proċedura, indikazzjonijiet preċiżi għandhom jiġu pprovduti mill-persuna li tkun qed titlob ir-rimbors tal-ispejjeż. Fl-istess sens, in-natura fissa tar-remunerazzjoni ma għandha l-ebda impatt fuq l-evalwazzjoni mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-ammont li jista’ jiġi rkuprat bħala spejjeż, peress li l-qorti tibbaża fuq kriterji stabbiliti mill-ġurisprudenza u l-indikazzjonijiet ċari li l-partijiet għandhom jipprovdulha. Għalkemm l-assenza ta’ tali informazzjoni ma tostakolax lill-Qorti Ġenerali milli tiffissa, abbażi ta’ evalwazzjoni xierqa, l-ammont tal-ispejjeż irkuprabbli, madankollu din l-assenza tqegħidha f’sitwazzjoni li twettaq evalwazzjoni neċessarjament stretta għal dak li jikkonċerna t-talbiet tar-rikorrent.

(ara l-punti 24, 25, 30 u 34)

Referenza:

Il-Qorti tal-Ġustizzja: digriet tas-17 ta’ Frarf 2004, DAI vs ARAP et, C‑321/99 P-DEP, EU:C:2004:103, punt 23

Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea: digrieti tat-31 ta’ Marzu 2011, Tetra Laval vs Il-Kummissjoni, T‑5/02 DEP u T‑80/02 DEP, EU:T:2012:129, punt 68, u tat-28 ta’ Mejju 2013, Marcuccio vs Il-Kummisjoni, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, punt 16

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku: digrieti tal-10 ta’ Novembru 2009, X vs Il-Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punt 22; tas-26 ta’ April 2010, Schönberger vs Il-Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punt 24, u tas-27 ta’ Settembru 2011, De Nicola vs BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punti 40 u 41