Language of document :

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 14 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim - Tyskland) – Sandy Siewert m.fl. mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-394/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Rättegångsreglerna – Artikel 99 – Flygningar – Förordning (EG) nr 261/2004 – Kraftig försening vid en flygning – Passagerares rätt till kompensation – Villkor för att lufttrafikföretag ska fritas från skyldigheten att betala kompensation – Begreppet ’extraordinära omständigheter’ – Flygplan som skadats av en rörlig flygplatstrappa i samband med en tidigare flygning)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Rüsselsheim

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Motpart: Condor Flugdienst GmbH

Avgörande

Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EG) nr 295/91 ska tolkas så, att en händelse, såsom i det nationella målet, att en rörlig flygplatstrappa stött emot ett flygplan inte kan kvalificeras som en ”extraordinär omständighet” som fritar lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala kompensation till passagerare när flygningen med nämnda plan blev kraftigt försenad.

____________

(1 ) EUT C 372, 20.10.2014.