Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Věc C‑394/14

Sandy Siewert a další

v.

Condor Flugdienst GmbH

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Rüsselsheim)

„Řízení o předběžné otázce – Jednací řád – Článek 99 – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Významné zpoždění letu – Právo cestujících na náhradu škody – Podmínky, které zprošťují leteckého dopravce jeho povinnosti nahradit cestujícím škodu – Pojem ,mimořádné okolnosti‘ – Letadlo poškozené mobilními nástupními schůdky v průběhu předchozího letu“

Shrnutí – usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2014

Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Náhrada škody a pomoc cestujícím v případě zrušení letu – Zproštění povinnosti nahradit cestujícím škodu – Podmínka – Mimořádné okolnosti – Pojem – Letadlo poškozené mobilními nástupními schůdky – Vyloučení – Výjimka

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 261/2004, čl. 5 odst. 3)

Článek 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení č. 295/91, musí být vykládán v tom smyslu, že taková událost, jako je náraz mobilních nástupních schůdků náležejících letišti do letadla, nemůže být kvalifikována jako „mimořádná okolnost“, která zprošťuje leteckého dopravce povinnosti nahradit cestujícím škodu v případě významného zpoždění letu provedeného tímto letadlem.

Mobilní schůdky nebo můstky jsou totiž nutně používány v letecké dopravě cestujících, jelikož jim umožňují nástup do letadla a výstup z něj, takže letečtí dopravci musí pravidelně čelit situacím, které jsou výsledkem používání takových mobilních schůdků. Za těchto okolností musí být srážka letadla s takovými mobilními schůdky považována za událost vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce. Naproti tomu pokud byla škoda na letadle způsobena jiným jednáním než jednáním, které je součástí běžných služeb letiště, jako je například sabotáž nebo teroristický čin, vztahuje se na ni pojem „mimořádné okolnosti“, což je letecký dopravce povinen prokázat před vnitrostátním soudem.

(viz body 19, 22 a výrok)