Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Lieta C‑394/14

Sandy Siewert u.c.

pret

Condor Flugdienst GmbH

(Amtsgericht Rüsselsheim lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Reglaments – 99. pants – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – Lidojuma ilga kavēšanās – Pasažieru tiesības saņemt kompensāciju – Nosacījumi gaisa pārvadātāja atbrīvošanai no tā kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – “Ārkārtēju apstākļu” jēdziens – Lidmašīna, kurai iepriekšējā lidojuma laikā pārvietojams iekāpšanas traps nodarījis bojājumus

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 14. novembra rīkojums

Transports – Gaisa transports – Regulas Nr. 261/2004 – Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar lidojuma atcelšanu – Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – Nosacījums – Ārkārtēji apstākļi – Jēdziens – Lidmašīna, kurai pārvietojams iekāpšanas traps nodarījis bojājumus – Izslēgšana – Izņēmums

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 5. panta 3. punkts)

Regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds notikums kā lidostas pārvietojamā iekāpšanas trapa sadursme ar lidmašīnu nevar tikt kvalificēts kā “ārkārtējs apstāklis”, kas atbrīvo gaisa pārvadātāju no tā kompensācijas izmaksāšanas pasažieriem pienākuma šīs lidmašīnas veikta lidojuma ilgas kavēšanās gadījumā.

Proti, pārvietojamie iekāpšanas trapi vai kāpnes ir obligāti izmantojami pasažieru gaisa pārvadāšanas kontekstā, ļaujot pasažieriem iekāpt un izkāpt no lidmašīnas, tādējādi gaisa pārvadāji regulāri sastopas ar situācijām, kas izriet no šādu pārvietojamo trapu izmantošanas. Šādos apstākļos lidmašīnas sadursme ar šādu pārvietojamo trapu ir jāuzskata par raksturīgu gaisa pārvadātāja parastai darbībai. Savukārt, ja bojājumu ir izraisījis tāds parastai lidostas darbībai neraksturīgs notikums kā sabotāža vai terorisms, tas ietilpst ārkārtēju apstākļu jēdzienā, kas gaisa pārvadātājam ir jāpierāda tiesvedībā valsts tiesā.

(sal. ar 19. un 22. punktu un rezolutīvo daļu)