Language of document :

Mededeling in het PB

 

Verzoek van het Vestre Landsret van 15 november 2002 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Fonden Marselisborg Lystbådehavn en Skatteministeriet

(Zaak C-428/02)

Het Vestre Landsret heeft bij beschikking van 15 november 2002, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 26 november 2002, in het geding tussen Fonden Marselisborg Lystbådehavn en Skatteministeriet, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vragen:

1)Moet artikel 13 B, sub b, van de Zesde BTW-richtlijn (richtlijn 77/3881 van de Raad) aldus worden uitgelegd dat het begrip "verhuur van onroerende goederen" ook de verhuur van een ligplaats voor een boot omvat, bestaande uit een deel van een haventerrein aan wal en een afgebakende en identificeerbare plek in het water?

2)Moet artikel 13 B, sub b, tweede streepje, van de Zesde BTW-richtlijn aldus worden uitgelegd dat het begrip "køretøjer" (voertuigen) ook boten omvat?

____________

1 - (van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting ( Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1).