Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 8. mája 2008 - Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, teraz PMF Productions

(vec C-189/08)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: Zuid-Chemie BV

Odporkyňa: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Prejudiciálne otázky

Ktorú škodu treba v prípade protiprávneho konania, na ktorom sa zakladá návrh Zuid-Chemie, považovať za počiatočnú škodu spôsobenú takým konaním: škodu, ktorá vznikla v dôsledku dodania vadného výrobku, alebo škodu, ktorá vznikne vtedy, keď sa výrobok obvyklým spôsobom použije na účely, na ktoré bol určený?

Pokiaľ platí druhá možnosť, môže sa miesto, kde škoda vznikla, považovať za miesto, "kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody", v zmysle článku 5 ods. 3 nariadenia č. 44/20011 len vtedy, ak škoda pozostáva z fyzickej škody na osobách alebo veciach, alebo aj vtedy, ak vznikla (pôvodne) len finančná škoda?

____________

1 - Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42).