Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden, Нидерландия) - Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(Дело C-189/08)1

(Съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси - Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Понятие за място на настъпване на вредоносното събитие)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Ищец: Zuid-Chemie BV

Ответник: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Предмет

Преюдициално запитване - Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - Тълкуване на член 5, initio и точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела ("Брюксел I") (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) - Тълкуване на понятието "място, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие" - Място, където е настъпило вредоносното събитие - Място на настъпване на събитието, причинило вредата ("Handlungsort") и място на настъпване на вредата ("Erfolgsort") - Критерии за привръзка

Диспозитив

Член 5, точка 3 от Регламент № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в рамките на спор като този по главното производство изразът "място на настъпване на вредоносното събитие" указва мястото на настъпване на първоначалната вреда поради обичайната употреба на продукта за целите, за които е предназначен.

____________

1 - ОВ C 183, 19.7.2008 г.