Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Испания), постъпило на 11 февруари 2021 г. — Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia

(Дело C-86/21)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Страни в главното производство

Жалбоподател: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Ответник: Delia

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 45 ДФЕС и член 7 от Регламент № [492]/20111 национална разпоредба като член 6.2.c) от Декрет 43/2009 от 2 юли 2009 г., която възпрепятства признаването на времето, прослужено в определена професионална категория в обществена здравна служба на друга държава — членка на Европейския съюз?

При отрицателен отговор на първия въпрос може ли признаването на прослуженото време в обществената здравна система на държава членка да бъде обусловено от предварителното приемане на общи критерии за приравняване на системите за кариерно развитие на персонала в здравните служби на държавите — членки на Европейския съюз?

____________

1 Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 2011 г., стр. 1).