Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 13. oktobrī – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

(lieta C-594/17)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija pārstāvji - L. Flynn, G. von Rintelen un M. Žebre)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, līdz 2013. gada 31. decembrim nepieņemdama visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvu 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām (OV 2011, L 306, 41. lpp.), vai katrā ziņā nedarīdama šos aktus zināmus Komisijai, Slovēnijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 15. panta 1. punktā noteiktos pienākumus;

piespriest Slovēnijas Republikai, pamatojoties uz LESD 260. panta 3. punktu, samaksāt kavējuma naudu EUR 7099,20 dienā no dienas, kad tiks pasludināts spriedums šajā lietā;

piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīvas 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām 15. panta 1. punktā noteikto Slovēnijas Republikai bija jāpieņem un līdz 2013. gada 31. decembrim jāpublisko visi normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tā kā Slovēnijas Republika līdz minētā termiņa beigām nav paziņojusi Komisijai par to, ka visi iepriekš minētās direktīvas noteikumi būtu transponēti, šī iestāde nolēma celt prasību Tiesā.

Savā prasībā Komisija lūdz Tiesu piespriest Slovēnijas Republikai maksāt kavējuma naudu, kuras apmērs ir EUR 7099,20 dienā. Aprēķinot šo summu, Komisija ir ņēmusi vērā gan Savienības tiesību pārkāpuma smagumu un ilgumu, gan šā pasākuma atturošo iedarbību, ievērojot attiecīgās dalībvalsts, proti, Slovēnijas Republikas maksātspēju.

____________