Language of document :

Žaloba podaná 13. októbra 2017 – Európska komisia/Slovinská republika

(vec C-594/17)

Jazyk konania: slovinčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L Flynn, G. von Rintelen a M. Žebre)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

vyhlásil, že Slovinská republika tým, že do 31. decembra 2013 neprijala všetky právne a správne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 2011, s. 41), alebo v každom prípade tým, že neoznámila znenie týchto predpisov Komisii, nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 15 ods. 1 uvedenej smernice,

uložil Slovinskej republike na základe článku 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť denné penále vo výške 7 099, 20 eura od dátumu vyhlásenia rozsudku v tejto veci,

zaviazal Slovinskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Slovinská republika mala v zmysle článku 15 ods. 1 smernice Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov prijať a zverejniť do 31. decembra 2013 všetky právne a správne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Keďže Slovinská republika pred uplynutím tejto lehoty neoznámila Komisii, že boli prebraté všetky ustanovenia vyššie uvedenej smernice, uvedená inštitúcia sa rozhodla podať žalobu na Súdny dvor.

Komisia sa svojou žalobou domáha, aby Súdny dvor uložil Slovinskej republike povinnosť zaplatiť denné penále vo výške 7 099,20 eura. Na účely výpočtu tejto sumy Komisia zohľadnila závažnosť a dĺžku trvania porušenia práva Únie, ako aj odrádzajúci účinok vo vzťahu k platobnej schopnosti dotknutého členského štátu, t. j. Slovinskej republiky.

____________