Language of document :

Talan väckt den 13 octobre 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-594/17)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, G. von Rintelen och M. Žebre)

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovenien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 15.1 i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EUT L 306, 2011, x. 41) genom att inte sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2013 och genom att underlåta att informera kommissionen om dessa införlivandeåtgärder,

förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 15.1 i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk borde Republiken Slovenien ha antagit och offentliggjort de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2013. Då Republiken Slovenien inte meddelat kommissionen, innan den ovannämnda fristen löpte ut, att samtliga bestämmelser i det ovannämnda direktivet hade införlivats har kommissionen beslutat att väcka förevarande talan.

Kommissionen yrkar att domstolen ska förplikta Republiken Slovenien att utge löpande vite med 7 099,20 euro per dag. Kommissionen har vid beräkningen av detta belopp beaktat hur allvarligt åsidosättandet av unionsrätten är samt dess varaktighet liksom avskräckande verkan i förhållande till den berörda medlemsstatens, det vill säga Republiken Sloveniens, betalningsförmåga.

____________