Language of document :

Odvolanie podané 27. januára 2021: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 18. novembra 2020 vo veci T-735/18, Aquind/ACER

(vec C-46/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (v zastúpení: P. Martinet, E. Tremmel, splnomocnení zástupcovia, B. Creve, advokat)

Ďalší účastník konania: Aquind Ltd

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

úplne alebo čiastočne zrušil napadnutý rozsudok,

ak dospeje k záveru, že to stav veci umožňuje, zamietol žalobu v prvom stupni ako nedôvodnú,

subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol vo veci v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

uložil spoločnosti Aquind Ltd povinnosť nahradiť trovy konania o odvolaní a trovy konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd v napadnutom rozsudku vyhovel štvrtému a deviatemu žalobnému dôvodu žalobkyne a na tomto základe zrušil rozhodnutie odvolacej rady ACER A-001-2018, zamietol zostávajúcu časť žaloby a uložil ACER povinnosť nahradiť trovy konania. V tomto odvolaní ACER tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nasledujúcich nesprávnych právnych posúdení:

1.    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia týkajúceho sa intenzity preskúmania vykonávaného odvolacou radou ACER, a to jednak všeobecne, a jednak v tomto prípade, pokiaľ ide o pochybenia pri posúdení komplexných okolností technickej a hospodárskej povahy.

2.    Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia z hľadiska výkladu článku 17 ods. 1 písm. b) nariadenia 714/2009.1

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 15).