Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) la 10 mai 2021 – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours SARL

(Cauza C-294/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Părțile din procedura principală

Recurente: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Intimată: Navitours SARL

Întrebările preliminare

Articolul 2 punctul 1 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare1 , care prevede că „[s]unt supuse taxei pe valoarea adăugată: 1. livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate cu titlu oneros pe teritoriul țării de către o persoană impozabilă care acționează ca atare”

și/sau articolul 9 alineatul (2) litera (b) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, care prevede că „locul de prestare a serviciilor de transport este locul unde are loc transportul, în funcție de distanțele parcurse”

și/sau articolul 9 alineatul (2) litera (b) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului se aplică și fac să fie supuse TVA ului în Luxemburg prestările de servicii de transport de persoane efectuate de un prestator stabilit în Luxemburg, atunci când aceste prestații sunt efectuate în interiorul unui condominiu, astfel cum este definit acest condominiu, prin Tratatul dintre Marele Ducat al Luxemburgului și Republica Federală Germania privind traseul frontierei comune dintre cele două state și prin schimbul de scrisori semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1984, ca fiind un teritoriu comun sub suveranitatea comună a Marelui Ducat al Luxemburgului și a Republicii Federale Germania, și cu privire la care nu există, în materia colectării TVA-ului aferent prestărilor de servicii de transport, un acord între cele două state, astfel cum prevede articolul 5 alineatul (1) din Tratatul din 19 decembrie 1984 dintre Marele Ducat al Luxemburgului și Republica Federală Germania privind traseul frontierei comune dintre cele două state, potrivit căruia „[s]tatele contractante reglementează aspectele privind dreptul aplicabil pe teritoriul comun aflat sub suveranitate comună printr-un acord adițional”?

____________

1 JO 1977, L 145, p. 1.