Language of document : ECLI:EU:C:2010:661

Spojené věci C-57/09 a C-101/09

Spolková republika Německo

v.

B a D

(žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Bundesverwaltungsgericht)

„Směrnice 2004/83/ES – Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany – Článek 12 – Vyloučení z postavení uprchlíka – Článek 12 odst. 2 písm. b) a c) – Pojem ,vážný nepolitický zločin‘ – Pojem ,činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů‘ – Příslušnost k organizaci zapojené do teroristických činů – Následné zapsání této organizace na seznam osob, skupin a subjektů, jenž tvoří přílohu společného postoje 2001/931/SZBP – Osobní odpovědnost za některé činy, kterých se dopustila uvedená organizace – Podmínky – Právo na azyl podle vnitrostátního ústavního práva – Slučitelnost se směrnicí 2004/83/ES“

Shrnutí rozsudku

1.        Předběžné otázky – Pravomoc Soudního dvora – Meze – Výklad požadovaný z důvodu použitelnosti ustanovení unijního práva vyplývající z odkazu vnitrostátního práva na mezinárodní úmluvu převzatou uvedenými ustanoveními – Pravomoc tento výklad poskytnout

(Články 68 ES a 234 ES)

2.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Azylová politika – Postavení uprchlíka nebo status podpůrné ochrany – Směrnice 2004/83 – Vyloučení z postavení uprchlíka

[Společný postoj Rady 2001/931; směrnice Rady 2004/83, čl. 12 odst. 2 písm. b) a písm. c)]

3.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Azylová politika – Postavení uprchlíka nebo status podpůrné ochrany – Směrnice 2004/83 – Vyloučení z postavení uprchlíka

[Směrnice Rady 2004/83, čl. 12 odst. 2 písm. b) písm. c)]

4.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Azylová politika – Postavení uprchlíka nebo status podpůrné ochrany – Směrnice 2004/83 – Vyloučení z postavení uprchlíka

[Směrnice Rady 2004/83, čl. 12 odst. 2 písm. b) písm. c)]

5.        Víza, azyl, přistěhovalectví – Azylová politika – Postavení uprchlíka nebo status podpůrné ochrany – Směrnice 2004/83 – Vyloučení z postavení uprchlíka

[Směrnice Rady 2004/83, článek 3 a čl. 12 odst. 2]

1.        Pokud se otázky položené vnitrostátními soudy týkají výkladu ustanovení práva Společenství, je Soudní dvůr v zásadě povinen rozhodnout. Z ustanovení článků 68 ES a 234 ES ani z předmětu řízení zavedeného článkem 234 ES zvláště nevyplývá, že autoři Smlouvy měli v úmyslu vyloučit z pravomoci Soudního dvora žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se směrnice v konkrétním případě, kdy vnitrostátní právo členského státu odkazuje na obsah ustanovení mezinárodní úmluvy, které převzala tato směrnice, za účelem stanovení pravidel použitelných na situaci, která je čistě vnitřní záležitostí tohoto členského státu. V takovém případě existuje jasný unijní zájem na tom, aby se za účelem předejití budoucím rozdílným výkladům dostalo ustanovením této mezinárodní úmluvy, které převzalo vnitrostátní právo a unijní právo, jednotného výkladu bez ohledu na podmínky, za kterých se mají uplatnit.

(viz bod 71)

2.        Článek 12 odst. 2 písm. b) a c) směrnice 2004/83 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany musí být vykládán v tom smyslu, že:

– skutečnost, že osoba příslušela k organizaci zapsané na seznamu tvořícím přílohu společného postoje 2001/931 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu z důvodu jejího zapojení do teroristických činů a aktivně podporovala ozbrojený boj této organizace, automaticky nepředstavuje závažný důvod se domnívat, že se tato osoba dopustila vážného nepolitického zločinu nebo činů, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů;

– konstatování v takovém kontextu, že existují závažné důvody se domnívat, že se osoba dopustila takového zločinu nebo je vinna takovými činy, je podmíněno posouzením konkrétních skutečností případ od případu za účelem určení, zda činy, kterých se dopustila dotyčná organizace, splňují podmínky stanovené uvedenými ustanoveními a zda osobní odpovědnost za uskutečnění těchto činů může být vzhledem k míře dokazování vyžadované uvedeným čl. 12 odst. 2 přičtena dotyčné osobě.

Neexistuje totiž přímý vztah mezi společným postojem 2001/931 a směrnicí 2004/83, co se týče sledovaných cílů, a není odůvodněné, aby příslušný orgán, pokud zamýšlí vyloučit osobu z postavení uprchlíka podle čl. 12 odst. 2 této směrnice, vycházel pouze z její příslušnosti k organizaci uvedené na seznamu přijatém mimo rámec, který směrnice zavedla s ohledem na Ženevskou úmluvu.

(viz body 89, 99, výrok 1)

3.        Vyloučení z postavení uprchlíka podle čl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c) směrnice 2004/83 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany není podmíněno skutečností, že dotyčná osoba představuje současné nebezpečí pro hostitelský členský stát.

(viz bod 105, výrok 2)

4.        Vyloučení z postavení uprchlíka podle čl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c) směrnice 2004/83 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany není podmíněno přezkumem přiměřenosti ve vztahu k projednávané věci.

(viz bod 111, výrok 3)

5.        Článek 3 směrnice 2004/83 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany musí být vykládán v tom smyslu, že členské státy mohou udělit azyl na základě svého vnitrostátního práva osobě vyloučené z postavení uprchlíka podle čl. 12 odst. 2 této směrnice, pokud tato jiná forma ochrany nepředstavuje nebezpečí záměny s postavením uprchlíka ve smyslu této směrnice.

(viz bod 121, výrok 4)