Language of document : ECLI:EU:C:2010:661

Cauzele conexate C‑57/09 și C‑101/09

Bundesrepublik Deutschland

împotriva

B și D

(cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Bundesverwaltungsgericht)

„Directiva 2004/83/CE – Standarde minime referitoare la condițiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecție subsidiară – Articolul 12 – Excludere de la recunoașterea statutului de refugiat – Articolul 12 alineatul (2) literele (b) și (c) – Noțiunea «infracțiune gravă de drept comun» – Noțiunea «acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite» – Apartenență la o organizație implicată în acte de terorism – Înscriere ulterioară a acestei organizații pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților care constituie anexa la Poziția comună 2001/931/PESC – Răspundere individuală pentru o parte dintre actele comise de respectiva organizație – Condiții – Drept de azil în temeiul dreptului constituțional național – Compatibilitate cu Directiva 2004/83/CE”

Sumarul hotărârii

1.        Întrebări preliminare – Competența Curții – Limite – Interpretare solicitată ca urmare a aplicabilității unor dispoziții de drept al Uniunii rezultând din faptul că dreptul național face trimitere la o convenție internațională reluată în dispozițiile respective – Competența de a furniza această interpretare

(art. 68 CE și art. 234 CE)

2.        Vize, azil, imigrare – Politica privind azilul – Statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului

[Poziția comună 2001/931 a Consiliului; Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 12 alin. (2) lit. (b) și (c)]

3.        Vize, azil, imigrare – Politica privind azilul – Statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului

[Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 12 alin. (2) lit. (b) și (c)]

4.        Vize, azil, imigrare – Politica privind azilul – Statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului

[Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 12 alin. (2) lit. (b) și (c)]

5.        Vize, azil, imigrare – Politica privind azilul – Statutul de refugiat sau statutul conferit prin protecție subsidiară – Directiva 2004/83 – Excludere de la recunoașterea statutului

[Directiva 2004/83 a Consiliului, art. 3 și art. 12 alin. (2)]

1.        Dacă întrebările adresate de instanțele naționale au ca obiect interpretarea unei prevederi de drept comunitar, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe. În special, nu rezultă nici din textul articolelor 68 CE și 234 CE, nici din obiectul procedurii instituite prin această din urmă dispoziție că autorii tratatului ar fi intenționat să excludă din competența Curții trimiterile preliminare privind o directivă în cazul particular în care dreptul național al unui stat membru face trimitere la conținutul dispozițiilor unei convenții internaționale care sunt reluate în această directivă pentru a determina normele aplicabile unei situații pur interne a acestui stat membru. Într‑un astfel de caz, există un interes cert al Uniunii ca, pentru evitarea unor viitoare divergențe de interpretare, dispozițiile acestei convenții internaționale reluate în dreptul național și în dreptul Uniunii să primească o interpretare uniformă, oricare ar fi condițiile în care acestea urmează să fie aplicate.

(a se vedea punctul 71)

2.        Articolul 12 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2004/83 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate trebuie interpretat în sensul că:

– faptul că o persoană a făcut parte dintr‑o organizație înscrisă pe lista care constituie anexa la Poziția comună 2001/931 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului ca urmare a implicării acesteia în acte de terorism și că a susținut în mod activ lupta armată a acestei organizații nu constituie în mod automat un motiv întemeiat pentru a considera că această persoană a comis o infracțiune gravă de drept comun sau acte contrare scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite;

– constatarea, într‑un astfel de context, a existenței unor motive întemeiate pentru a considera că o persoană a comis o astfel de infracțiune sau s‑a făcut vinovată de astfel de acte este condiționată de efectuarea unei aprecieri de la caz la caz a faptelor specifice pentru a se stabili dacă actele comise de organizația în cauză îndeplinesc condițiile instituite prin dispozițiile menționate și dacă persoanei în cauză i se poate atribui o răspundere individuală în ceea ce privește săvârșirea acestor acte, ținând seama de nivelul probatoriu impus de articolul 12 alineatul (2) menționat.

Astfel, nu există o relație directă între Poziția comună 2001/931 și Directiva 2004/83 în ceea ce privește obiectivele urmărite și nu este justificat ca autoritatea competentă, atunci când ia în considerare posibilitatea excluderii unei persoane de la recunoașterea statutului de refugiat în temeiul articolului 12 alineatul (2) din această directivă, să se bazeze numai pe faptul că aceasta a făcut parte dintr‑o organizație care figurează pe o listă adoptată în afara cadrului instituit de directivă cu respectarea Convenției de la Geneva.

(a se vedea punctele 89 și 99 și dispozitiv 1)

3.        Excluderea de la recunoașterea statutului de refugiat în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) literele (b) sau (c) din Directiva 2004/83 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate nu presupune ca persoana în cauză să reprezinte un pericol actual pentru statul membru de primire.

(a se vedea punctul 105 și dispozitiv 2)

4.        Excluderea de la recunoașterea statutului de refugiat în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) literele (b) sau (c) din Directiva 2004/83 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate nu presupune o examinare a proporționalității în raport cu cazul în speță.

(a se vedea punctul 111 și dispozitiv 3)

5.        Articolul 3 din Directiva 2004/83 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate trebuie interpretat în sensul că statele membre pot să recunoască un drept de azil în temeiul dreptului lor național unei persoane care este exclusă de la recunoașterea statutului de refugiat potrivit articolului 12 alineatul (2) din această directivă, cu condiția ca acest alt tip de protecție să nu prezinte un risc de confuzie cu statutul de refugiat în sensul acesteia din urmă.

(a se vedea punctul 121 și dispozitiv 4)