Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Германия) на 10 февруари 2009 г. - Федерална република Германия/B, Страна, участваща в производството: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Дело C-57/09)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Ищец: Федерална република Германия

Ответник: B

Страна, участваща в производството: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

Налице ли е тежко престъпление от общ характер или нарушение на целите и принципите на Организацията на обединените нации по смисъла на член 12, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2004/83/EО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила1, когато молителят е участвал в организация, която фигурира в списъка на лица, групи и образувания, съдържащ се в приложението към Общата позиция на Съвета за прилагане на специални мерки за борба с тероризма и прилага терористични методи, като същият е подпомагал активно въоръжената борба на тази организация?

При утвърдителен отговор на въпрос 1: Предпоставка ли е за изключването от статута на бежанец съгласно член 12, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2004/83/EО фактът, че молителят продължава да представлява източник на заплаха?

При отрицателен отговор на въпрос 2: Предпоставка ли е за изключването от статута на бежанец съгласно член 12, параграф 2, букви б) и в) от Директива 2004/83/EО проверка за наличието на пропорционалност, отнасяща се до конкретния случай?

При утвърдителен отговор на въпрос 3:

a) Следва ли при проверката на пропорционалността да се отчита, че молителят се ползва от защитата срещу експулсиране съгласно член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 г. или съгласно националните разпоредби?

б) Следва ли изключването да се счита за непропорционално само в особени изключителни случаи?

Съвместим с директивата по смисъла на член 3 от Директива 2004/83/EО ли е фактът, че въпреки наличието на основание за изключване съгласно член 12, параграф 2 от Директивата молителят има право на убежище според националното конституционно право?

____________

1 - ОВ L 304, стp. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52