Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 10. februar 2009 - Bundesrepublik Deutschland mod B, Procesdeltager: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Sag C-57/09)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Appellant: Forbundsrepublikken Tyskland

Indstævnt: B

Procesdeltager:    Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Præjudicielle spørgsmål

1)    Foreligger der en alvorlig ikke-politisk forbrydelse eller en handling, der er i strid med De Forenede Nationers mål og grundsætninger som omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b) og c), i Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004, om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse 1, når udlændingen i en længere årrække har deltaget som kæmper og funktionær - i en overgang også som medlem af ledelsesorganet - i en organisation (her PKK), der med sin bevæbnede kamp mod staten (her Tyrkiet) stadig anvender terrormetoder og er opført på listen over personer, grupper og enheder i bilaget til Rådets fælles holdning om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og anvender terrormetoder, og udlændingen således aktivt har støttet denne organisations væbnede kamp i førnævnte stillinger?

2)    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Kan en udlænding kun udelukkes fra at blive anerkendt som flygtning efter artikel 12, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 2004/83/EF, hvis vedkommende fortsat udgør en fare?

3)    Såfremt det andet spørgsmål besvares benægtende: Kan en udlænding kun udelukkes fra at blive anerkendt som flygtning efter artikel 12, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 2004/83/EF på grundlag af en konkret proportionalitetsvurdering?

4)    Såfremt det tredje spørgsmål besvares bekræftende:

a)    Skal der ved vurderingen af proportionaliteten tages hensyn til, at udlændingen er beskyttet mod udvisning i henhold til artikel 3 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder af 4. november 1950 eller i henhold til nationale bestemmelser?

b)    Er en udelukkelse kun uforholdsmæssig i undtagelsestilfælde, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende?

5)    Er det foreneligt med direktivet i den forstand, hvori begrebet er anvendt i artikel 3 i direktiv 2004/83/EF, at udlændingen anerkendes som asylberettiget efter en national forfatnings bestemmelser, skønt der foreligger en udelukkelsesgrund i henhold til direktivets artikel 12, stk. 2, og trods tilbagekaldelse af flygtningestatus i henhold til direktivets artikel 14, stk. 3?

____________

1 - EUT L 304, s. 12.