Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 10. veebruaril 2009 - Saksamaa Liitvabariik versus B, Menetlusosaline: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Kohtuasi C-57/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Saksamaa Liitvabariik

Vastustaja: B

Menetlusosaline: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa Liitvabariigi huvide esindaja Bundesverwaltungsgericht'i juures)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas tegemist on raske mittepoliitilise kuriteoga või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eesmärkide ja põhimõtete rikkumisega nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta1, artikli 12 lõike 2 punktide b ja c tähenduses, kui taotleja on kuulunud organisatsiooni, mis kasutab terroristlikke meetodeid ja on ära toodud terrorismivastaste erimeetmete rakendamist käsitleva nõukogu ühise seisukoha lisas sisalduvas isikute, rühmituste ja üksuste loendis, ning on nimetatud organisatsiooni relvastatud võitlust aktiivselt toetanud?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: kas pagulaseks tunnistamata jätmine direktiivi 2004/83/EÜ artikli 12 lõike 2 punktide b ja c alusel eeldab, et taotluse esitaja kujutab endast jätkuvalt ohtu?

3.    Juhul kui vastus teisele küsimusele on eitav: kas pagulaseks tunnistamata jätmine direktiivi 2004/83/EÜ artikli 12 lõike 2 punktide b ja c alusel eeldab proportsionaalsuse kontrollimist igal konkreetsel juhtumil?

4.    Juhul kui vastus kolmandale küsimusele on jaatav:

a)    Kas proportsionaalsuse kontrollimisel tuleb arvestada, et taotlejale laieneb 4. novembri 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklist 3 või siseriiklikest sätetest tulenev väljasaatmiskeeld?

b)    Kas pagulaseks tunnistamata jätmine on ebaproportsionaalne üksnes teatavatel erandjuhtudel?

5.    Kas direktiivi 2004/83/EÜ artikli 3 tähenduses on direktiiviga kooskõlas, et olenemata direktiivi artikli 12 lõikes 2 sätestatud pagulaseks tunnistamata jätmise aluse olemasolust on taotlejal siseriiklikust konstitutsiooniõigusest tulenevalt varjupaiga saamise õigus?

____________

1 - ELT L 304, lk 2.