Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 10 februarie 2009 - Republica Federală Germania/B, cu participarea: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Cauza C-57/09)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Republica Federală Germania

Pârât: B

Intervenient: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Întrebările preliminare

Este vorba despre o infracțiune gravă de drept comun sau despre un act contrar scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite, în sensul articolului 12 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate1, atunci când solicitantul a aparţinut unei organizaţii înscrise pe lista de persoane, de grupuri și de entități care figurează în anexa la Poziţia comună a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și care aplică metode teroriste, solicitantul susţinând în mod activ lupta armată a acestei organizaţii?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: Excluderea de la recunoașterea statutului de refugiat conform articolului 12 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2004/83/CE presupune ca solicitantul să continue să reprezinte un pericol?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare: Excluderea de la recunoașterea statutului de refugiat conform articolului 12 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2004/83/CE presupune o examinare a proporţionalităţii în raport cu cazul în speţă?

În cazul unui răspuns afirmativ la a treia întrebare:

a)    În cadrul examinării proporţionalităţii, trebuie să se ţină seama de faptul că solicitantul beneficiază de protecţia împotriva expulzării în temeiul articolului 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950 sau al dispoziţiilor naţionale?

b)    Excluderea este disproporţionată numai în cazuri excepţionale prezentând caracteristici speciale?

5)    Faptul că solicitantul beneficiază de dreptul de azil în temeiul dreptului constituţional naţional, în pofida existenţei unei clauze de excludere în temeiul articolului 12 alineatul (2) din Directiva 2004/83/CE, este compatibil cu directiva menţionată în sensul articolului 3 din aceasta?

____________

1 - JO L 304, p. 12, Ediţie specială, 19/vol. 07, p. 52.