Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 10. februarja 2009 - Zvezna republika Nemčija proti B; druga stranka v postopku: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Zadeva C-57/09)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija

Tožena stranka: B

Druga stranka v postopku: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali gre za težje nepolitično kaznivo dejanje ali kršitev, ki nasprotuje namenom in načelom Združenih narodov v smislu člena 12(2)(b) in (c) Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite1, če je bil prosilec član organizacije, ki je navedena v seznamu oseb, skupin in organizacij v prilogi k Skupnemu stališču Sveta o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in ki uporablja teroristične metode ter je prosilec aktivno podpiral boj te organizacije?

2.    V primeru, da je treba na vprašanje 1 odgovoriti pritrdilno: ali se z izključitvijo priznanja statusa begunca po členu 12(2)(b) in (c) Direktive 2004/83/ES predpostavlja, da je prosilec trenutno še vedno nevaren?

3.    V primeru, da je treba na vprašanje 2 odgovoriti zavrnilno: ali izključitev priznanja statusa begunca po členu 12(2)(b) in (c) Direktive 2004/83/ES zahteva presojo sorazmernosti za vsak primer posamično?

4.    V primeru, da je na vprašanje 3 treba odgovoriti pritrdilno:

a) Ali je pri presoji sorazmernosti treba upoštevati, da prosilec uživa varstvo pred izgonom po členu 3 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950 ali po nacionalnih določbah?

b) Ali je izključitev nesorazmerna le v posebej oblikovanih izjemnih primerih?

5.    Ali je združljivo s smislom člena 3 Direktive 2004/83/ES, da ima prosilec pravico do azila po nacionalnem ustavnem pravu kljub obstoju izključitvenega razloga po členu 12(2) Direktive?

____________

1 - UL L 304, str. 12.