Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.11.2010 (Bundesverwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Bundesrepublik Deutschland v. B (C-57/09) ja D (C-101/09)

(Yhdistetyt asiat C-57/09 ja C-101/09)1

(Direktiivi 2004/83/EY - Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset - 12 artikla - Pakolaisaseman poissulkeminen - 12 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta - Käsite "törkeä muu kuin poliittinen rikos" - Käsite "Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaiset teot" - Kuuluminen terroritekoihin sekaantuneeseen järjestöön - Tämän järjestön myöhempi sisällyttäminen yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteenä olevaan henkilöiden, ryhmien ja yhteisöiden luetteloon - Henkilökohtainen vastuu osasta mainitun järjestön suorittamia tekoja - Vastuun syntymisen edellytykset - Turvapaikkaoikeus kansallisen valtiosääntöoikeuden perusteella - Yhteensopivuus direktiivin 2004/83/EY kanssa)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bundesrepublik Deutschland

Vastaajat: B (C-57/09) ja D (C-101/09)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Bundesverwaltungsgericht Leipzig - Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY (EUVL L 304, s. 12) 3 artiklan ja 12 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan tulkinta - Kolmannen maan kansalainen, joka on tukenut kotimaassaan aktiivisesti sellaisen järjestön aseellista taistelua, joka sisältyy 17.6.2002 annetun neuvoston yhteisen kannan 2002/462/YUTP (EYVL L 160, s. 32) liitteessä olevaan luetteloon terroristijärjestöistä, ja jota on kidutettu ja joka on tuomittu kaksi kertaa elinkautiseen vankeusrangaistukseen kyseisessä maassa - Direktiivin 2004/83/EY sellaisten säännösten soveltaminen, joiden mukaan pakolaisasema jätetään myöntämättä hakijalle, joka on harjoittanut kotimaassaan terroristista toimintaa - Jäsenvaltioiden mahdollisuus myöntää pakolaisasema valtiosääntöoikeuden säännösten perusteella tilanteessa, jossa on sovellettavissa edellä mainitussa direktiivissä tarkoitettu pakolaisaseman epäämisperuste

Tuomiolauselma

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY 12 artiklan 2 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava seuraavalla tavalla:

-    se, että henkilö on kuulunut järjestöön, joka sisältyy terroritekoihin sekaantumisen vuoksi erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä olevaan luetteloon, ja aktiivisesti tukenut tämän järjestön aseellista taistelua, ei automaattisesti merkitse vakavaa aihetta olettaa, että tämä henkilö on tehnyt "törkeän muun kuin poliittisen rikoksen" tai "Yhdistyneiden Kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen teon"

-    tällaisessa tilanteessa sen toteaminen, että on vakavaa aihetta olettaa, että henkilö on tehnyt tällaisen rikoksen tai syyllistynyt tällaisiin tekoihin, edellyttää täsmällisten tosiseikkojen yksittäistapauksellista arviointia sen määrittämiseksi, täyttävätkö järjestön suorittamat teot mainituissa säännöksissä säädetyt edellytykset ja voidaanko kyseisen henkilön katsoa olevan henkilökohtaisessa vastuussa näiden tekojen toteuttamisesta, kun otetaan huomioon mainitussa 12 artiklan 2 kohdassa edellytetty näyttökynnys.

Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan b tai c alakohdan perusteella ei edellytä sitä, että kyseisestä henkilöstä aiheutuu edelleen vaaraa vastaanottavalle jäsenvaltiolle.

Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan b tai c alakohdan nojalla ei edellytä yksittäistapauksellista kohtuusarviointia.

Direktiivin 2004/83 3 artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltiot voivat myöntää kansallisen oikeutensa perusteella turvapaikan henkilölle, jolle ei ole tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdan perusteella myönnetty pakolaisasemaa, kunhan tästä muunlaisesta suojelusta ei aiheudu sekaannusvaaraa direktiivissä tarkoitetun pakolaisaseman kanssa.

____________

1 - EUVL C 129, 6.6.2009.