Language of document :

2010 m. lapkričio 9 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland prieš B (C-57/09), D (C-101/09)

(Sujungtos bylos C-57/09 ir C-101/09)1

(Direktyva 2004/83/EB - Pabėgėlių statuso ar papildomos apsaugos statuso suteikimo būtiniausi standartai - 12 straipsnis - Pabėgėlio statuso nesuteikimas - 12 straipsnio 2 dalies b ir c punktai - "Sunkaus nepolitinio nusikaltimo" sąvoka - "Jungtinių Tautų Organizacijos siekiams ir principams prieštaraujančių veiksmų" sąvoka - Priklausymas su teroro aktais susijusiai organizacijai - Vėlesnis šios organizacijos įtraukimas į asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikoma Bendroji pozicija 2001/931/BUSP, sąrašą - Asmeninė atsakomybė už dalį minėtos organizacijos įvykdytų aktų - Sąlygos - Teisė į prieglobstį pagal nacionalinę konstitucinę teisę - Suderinamumas su Direktyva 2004/83/EB)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bundesrepublik Deutschland

Atsakovai: B (C-57/09), D (C-101/09)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Bundesverwaltungsgericht Leipzig - 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 19 sk., 7 t., p. 96) 3 straipsnio ir 12 straipsnio 2 dalies b ir c punktų išaiškinimas - Trečiosios šalies pilietis, kuris savo kilmės valstybėje aktyviai rėmė į 2002 m. birželio 17 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2002/462/BUSP (OL L 160, p. 32) priede esantį sąrašą įtrauktos organizacijos ginkluotą kovą ir kuris šioje valstybėje buvo kankinamas bei kuriam du kartus buvo paskirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė - Direktyvos 2004/83/EB nuostatų, pagal kurias pabėgėlio statusas nesuteikiamas asmenims, kurie savo kilmės valstybėje užsiėmė teroristine veikla, taikymas - Valstybių narių teisė suteikti pabėgėlio statusą remiantis savo konstitucine teise, nors egzistuoja direktyvoje numatytas nesuteikimo pagrindas.

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų 12 straipsnio 2 dalies b ir c punktai turi būti aiškinami taip, jog:

tai, kad asmuo priklausė organizacijai, kuri yra įtraukta į 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu priede pateiktą sąrašą dėl to, kad yra susijusi su teroro aktais, ir aktyviai rėmė šios organizacijos ginkluotą kovą, automatiškai nėra rimta priežastis manyti, kad šis asmuo padarė "sunkų nepolitinį nusikaltimą" arba "Jungtinių Tautų siekiams ir principams prieštaraujančius veiksmus",

tokiomis aplinkybėmis konstatuoti, kad yra rimtų priežasčių manyti, jog asmuo padarė tokį nusikaltimą arba yra kaltas už tokius veiksmus, galima tik kiekvienu atveju atlikus konkrečių faktinių aplinkybių vertinimą, siekiant nustatyti, ar atitinkamos organizacijos įvykdyti aktai tenkina minėtose nuostatose įtvirtintas sąlygas ir ar atitinkamam asmeniui gali būti priskiriama asmeninė atsakomybė už šių aktų vykdymą atsižvelgiant į minėto 12 straipsnio 2 dalyje reikalaujamą įrodymo lygį.

Pabėgėlio statuso nesuteikimas pagal Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies b arba c punktus nesusiejamas su tuo, kad atitinkamas asmuo kelia grėsmę priimančiai valstybei narei.

Atsisakant suteikti pabėgėlio statusą pagal Direktyvos 2004/83 12 straipsnio 2 dalies b arba c punktus nereikalaujama atlikti proporcingumo vertinimo konkrečiu atveju.

Direktyvos 2004/83 3 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybės narės gali pripažinti teisę į prieglobstį pagal savo nacionalinę teisę asmeniui, kuriam pagal šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalį pabėgėlio statusas nesuteikiamas, jeigu nėra galimybės šios kitos rūšies apsaugos supainioti su šioje direktyvoje numatytu pabėgėlio statusu.

____________

1 - OL C 129, 2009 6 6.