Language of document : ECLI:EU:F:2011:93

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (első tanács)

2010. június 28.

F‑49/10. sz. ügy

Carlo De Nicola

kontra

Európai Beruházási Bank

„Közszolgálat – Az Európai Beruházási Bank személyi állománya – Egészségbiztosítás – Egyes orvosi költségek megtérítésének megtagadása – Független orvos kijelölése iránti kérelem – Ésszerű határidő”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk és az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzatának 41. cikke alapján benyújtott kereset, amelyben C. De Nicola többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: Bank) humánigazgatási igazgatója 2010. május 7‑i határozatát, amelyben mint elfogadhatatlant elutasította a felperes által a Bank személyzeti szabályzatának 41. cikke alapján előterjesztett azon kérelmet, hogy bizonyos orvosi költségek megtérítése érdekében induljon békéltetési eljárás, másrészt kötelezze a Bankot arra, hogy e költségek címén fizessen neki 3000 eurót a késedelmi kamatokkal együtt.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Kereset – A Bankon belül létrehozott jogorvoslati bizottság határozata ellen indított kereset – Elfogadhatóság – Kivétel – A jogorvoslati eljárásban hozott határozat felülvizsgálatának nem minősülő határozat

(Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 41. cikk)

2.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Kereset – Jogalapok – Az egészségbiztosítási ügyekre vonatkozó eljárás megsértésére alapított jogalap – Eljárás megindítását megtagadó határozat megsemmisítése iránti keresettel összefüggésben hatástalan jogalap

(Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 35. cikk)

3.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Kereset – A jogorvoslati eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésére vonatkozó határidő – A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkének analógia útján történő alkalmazása

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 35. és 41. cikk)

4.      Tisztviselők – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Jogok és kötelezettségek – A Bank azon kötelezettsége, hogy a sérelmet okozó aktusokban megjelölje a címzettek számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket és határidőket – Hiány – A gondoskodási kötelezettségnek és a gondos igazgatás elvének megsértése – Hiány

1.      Az Európai Beruházási Bankon belül létrehozott jogorvoslati bizottságnak a személyi állomány tagjainak értékelésére vonatkozó állásfoglalása elleni kereseti kérelmeknek az a hatása, hogy az uniós bíróság előtt megtámadják azokat az értékelő jelentéseket, amelyekre vonatkozóan bevezették az említett közigazgatási jogorvoslat lehetőségét. Ugyanez a helyzet azokkal a kereseti kérelmekkel is, amelyek az értékelő jelentések és az előléptetésekkel kapcsolatos határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező jogorvoslati bizottság határozatai ellen irányulnak.

Nem minősül a megtámadott határozat helyébe lépő állásfoglalásnak a békéltetési eljárásnak a Bank személyzeti szabályzata 41. cikke alapján történő megindítása iránti kérelmet elutasító azon határozat, amely ugyanazon indokokon alapul, mint a megtámadott határozat, és amelyben a kérelem elfogadhatatlanságára hivatkoznak. Az ilyen elutasító határozat magánál a tárgyánál fogva akadálya a megtámadott határozat felülvizsgálatának, amely utóbbi határozaton a békéltetési eljárásnak alapulnia kellett volna, ha megindítják.

(lásd a 42. és 43. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑7/98., T‑208/98. és T‑109/99. sz., De Nicola kontra EBB egyesített ügyekben 2001. február 23‑án hozott ítéletének 132. pontja.

2.      Az az elfogadhatatlansági kifogás, amely szerint a keresetet nem előzte meg az egészségbiztosítási ügyekre vonatkozó belső eljárás, természeténél fogva hatástalan az említett eljárás megindítása iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelmekkel szemben, amelyekkel a felperes éppen a megindítást megtagadó határozat jogszerűségét vitatja.

(lásd az 57. pontot)

3.      Az Európai Beruházási Bank és az alkalmazottai közötti jogvitákban – amelyek természetüknél fogva hasonlítanak az Unió, valamint a tisztviselői és alkalmazottai közötti, a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkén alapuló jogvitákra – a Bank személyzeti szabályzata rendelkezésének hiányában az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatából kell kiindulni, és analógia útján ez utóbbit kell alkalmazni, figyelembe véve mindazonáltal a Bank személyi állományának tagjaira vonatkozó szabályozás különös jellegét. E tekintetben, mivel a Bank személyi állománya számára a Bankon belül létrehozott jogorvoslati lehetőségeknek, illetve az e személyi állomány Bíróság előtti keresetindításra vonatkozó jogának ugyanaz a célja, mint az Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 90. és 91. cikke szerinti panasznak és keresetindításnak, a három hónapos határidő analógia útján való alkalmazása – csakúgy, mint az Unió tisztviselői és alkalmazottai esetében – a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot és a jogbiztonság követelményét megfelelően összeegyeztető megoldást jelenthet.

Következésképpen, ha a Bank által az orvosi költségek megtérítésére létrehozott rendszer keretében nincs előírva határidő a harmadik orvos kijelölése iránti kérelem előterjesztésére, úgy kell tekinteni, hogy a kijelölés iránti kérelmet három hónapos határidőn belül kell előterjeszteni. Ugyanis a kijelölési eljárás, amelynek keretében a személyi állomány tagja vitathatja a Bank orvosszakértőjének véleményét, a bírósághoz fordulás előfeltétele. E tekintetben inkább a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti panaszra vonatkozó eljárásra hasonlít, nem a békéltetési eljárásra, amely utóbbi csak fakultatív jellegű.

(lásd a 62–64., 66., 70. és 72. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság a fent hivatkozott De Nicola kontra EBB egyesített ügyben hozott ítélet 98–101. pontja.

4.      Bár a gondoskodási kötelezettségre és a gondos ügyintézés elvére tekintettel eléggé sajnálatos, ha a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek a személyi állomány valamely tagját nem tájékoztatják teljes körűen a jogairól, és úgy tűnik, hogy ők maguk sértik meg a jogorvoslati eljárást, nincs olyan szabály, amely arra kötelezné az Európai Beruházási Bankot, hogy közölje a személyi állománya valamely tagjával a neki címzettként sérelmet okozó egyik aktusa elleni jogorvoslati lehetőségeket és az azokra vonatkozó határidőket.

(lásd a 79. pontot)