Language of document :

Talan väckt den 1 juli 2010 - De Roos-Le Large mot kommissionen

(Mål F-50/10)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Nederländerna) (ombud: advokaterna E. Lutjens och M. H. van Loon)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att förplikta sökanden att återbetala den del av efterlevnadspensionen efter hans avlidna mor som utbetalats till ett för högt belopp

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 maj 2010 i enlighet med artikel 264 FUEF,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________