Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 15. marca 2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD/T.I.T.

(Zadeva C-170/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica predloga: Profi Credit Bulgaria EOOD

Dolžnik v postopku v glavni stvari: T.I.T.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 6(1) Direktive 93/13/EGS1 razlagati tako, da mora sodišče v postopkih, v katerih dolžnik do izdaje sodne odredbe za plačilo ni udeležen, po uradni dolžnosti proučiti nepoštenost pogodbenega pogoja in ga v primeru suma nepoštenosti ne sme uporabiti?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali mora nacionalno sodišče v celoti zavrniti izdajo sodne odločbe, s katero se odredi plačilo, če del zahtevka temelji na nepoštenem pogodbenem pogoju, ki vpliva na višino zatrjevanega zahtevka?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, na drugo vprašanje pa nikalen: ali mora nacionalno sodišče zavrniti izdajo sodne odločbe, s katero se odredi plačilo, v delu, ki se nanaša na tisti del zahtevka, ki temelji na nepoštenem pogoju?

4.    Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen: ali mora sodišče – in če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji – posledice nepoštenosti pogoja upoštevati po uradni dolžnosti, če razpolaga z informacijami, da je bilo na podlagi njega opravljeno plačilo, med drugim tako, da to plačilo upošteva pri poplačilu drugih, neplačanih pogodbenih obveznosti?

5.    Če je odgovor na četrto vprašanje pritrdilen: ali mora nacionalno sodišče upoštevati navodila sodišča višje stopnje, ki so na podlagi nacionalnega prava zavezujoča za sodišče nižje stopnje, če se z njimi ne upošteva posledic nepoštenosti pogoja?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29).