Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 11. března 2021 GM v. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a další

(Věc C-159/21)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobce: GM

Žalovaní: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

Předběžné otázky

Musí být čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 1 písm. d) a odst. 2, čl. 23 odst. 1 písm. b) a čl. 45 odst. 1 a 3 až 5 procedurální směrnice1 ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) vykládány v tom smyslu, že stanoví, že v případě uplatnění výjimky související s důvodem bezpečnosti státu podle čl. 23 odst. 1 této směrnice má orgán členského státu, který přijal ve věci mezinárodní ochrany rozhodnutí o zamítnutí nebo odnětí statusu založené na důvodu bezpečnosti státu, jakož i specializovaný orgán, který určil jeho důvěrnou povahu, povinnost zajistit, aby bylo žadateli, uprchlíkovi nebo cizinci požívajícímu doplňkové ochrany, případně jejich právnímu zástupci, zaručeno za všech okolností právo na přístup alespoň k podstatě důvěrných nebo utajovaných informací, z nichž vychází rozhodnutí založené na výše uvedeném důvodu, jakož i právo použít tyto informace či údaje v rozhodovacím řízení, když podle tvrzení odpovědného orgánu by takové sdělení bylo v rozporu s důvodem bezpečnosti státu?

V případě kladné odpovědi, co přesně se rozumí pojmem „podstata“ důvěrných důvodů, na nichž je toto rozhodnutí založeno, při uplatnění čl. 23 odst. 1 písm. b) procedurální směrnice ve spojení s články 41 a 47 Listiny?

Musí být čl. 14 odst. 4 písm. a) a čl. 17 odst. 1 písm. d) kvalifikační směrnice2 , jakož i čl. 45 odst. 1 písm. a) a odst. 3 a 4 a bod 49 odůvodnění procedurální směrnice vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž k odnětí nebo vyloučení statusu uprchlíka nebo cizince požívajícího doplňkové ochrany dochází na základě rozhodnutí bez odůvodnění, které je založeno výlučně na automatickém odkazu na povinné a závazné stanovisko specializovaného orgánu, které rovněž není odůvodněno a ve kterém se uvádí, že je ohrožena bezpečnost státu?

Musí být body 20 a 34 odůvodnění, článek 4, čl. 10 odst. 2 a odst. 3 písm. d) procedurální směrnice a čl. 14 [odst.] 4 písm. a) a čl. 17 [odst.] 1 písm. d) kvalifikační směrnice vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž zmíněný specializovaný orgán provádí analýzu důvodu vyloučení a přijímá meritorní rozhodnutí v řízení, které není v souladu s hmotněprávními a procesními ustanoveními procedurální směrnice a kvalifikační směrnice?

Musí být čl. 17 odst. 1 písm. b) kvalifikační směrnice vykládán v tom smyslu, že brání vyloučení, které je založeno na okolnosti nebo trestném činu, které byly známy již před vydáním rozsudku nebo konečného rozhodnutí o přiznání statusu uprchlíka, avšak nepředstavovaly důvod vyloučení v souvislosti s přiznáním statusu uprchlíka ani v souvislosti s doplňkovou ochranou?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32//EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. 2011, L 337, s. 9).