Language of document :

2022 m. gegužės 23 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2022 m. kovo 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-281/21, Nowhere / EUIPO

(Byla C-337/22 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama D. Hanf, D. Gája, V. Ruzek, E. Markakis

Kita proceso šalis: Nowhere Co. Ltd

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti byloje T-281/21 priimtą sprendimą, dėl kurio paduotas apeliacinis skundas,

atmesti ieškovės pirmojoje instancijoje ieškinį dėl Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 2474/2017-2,

priteisti iš ieškovės pirmojoje instancijoje EUIPO patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu skundu ir procesu Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą EUIPO nurodo vieną pagrindą – Reglamento 207/20091 8 straipsnio 4 dalies pažeidimą, nes skundžiamame sprendime nurodyta, kad Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į ankstesnes neregistruotas teises Jungtinėje Karalystėje, kuriomis buvo remiamasi pareiškiant protestą, nepaisant to, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas, kai Jungtinė Karalystė nebebuvo Europos Sąjungos valstybė narė, o Susitarime dėl išstojimo2 numatytas pereinamasis laikotarpis buvo pasibaigęs. Tai kelia Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbų klausimą.

Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad vienintelis svarbus momentas, į kurį reikia atsižvelgti vertinant protestą yra ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo diena, nes:

supainiojo klausimą dėl šiai bylai taikytinos teisės ratione temporis nustatymo ir esminį klausimą dėl poreikio, kad egzistuotų galiojanti ankstesnė teisė, kai EUIPO priima galutinį sprendimą dėl protesto,

rėmėsi savo neteisinga jurisprudencija, kuri bet kuriuo atveju netaikytina šioje byloje,

padarė neteisingą teisinę išvadą, remdamasis tuo, kad Susitarime dėl išstojimo nėra nuostatų, susijusių su protestais, pareikštais dėl Sąjungos prekių ženklų paraiškų prieš pasibaigiant Susitarime dėl išstojimo numatytam pereinamajam laikotarpiui,

neatsižvelgė į Teisingumo Teismo jurisprudenciją dėl skirtumų tarp pažeidimo ir administracinės / registracijos procedūros, todėl neteisingai nusprendė, kad:

laikotarpiu nuo ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo dienos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos Sąjungos prekių ženklo paraiška ir ankstesnės teisės Jungtinėje Karalystėje prieštaravo vienos kitoms,

pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ieškovė pirmojoje instancijoje turėjo teisėtą interesą dėl sėkmingos protesto baigties.

nepaisė teisės leidėjo valios ir intelektinės nuosavybės teisių teritoriškumo principo, kai nusprendė, kad galimas ginčijamos Sąjungos prekių ženklo paraiškos pavertimas nacionalinių prekių ženklų paraiškomis, kurių apsaugos apimtis būtų tapati ginčijamai Sąjungos prekių ženklo paraiškai, jei ji būtų tenkinta, neturi įtakos:

ieškovės pirmojoje instancijoje suinteresuotumui dėl sėkmingos protesto pabaigos ir

ankstesnių teisių Jungtinėje Karalystėje ir ginčijamo Sąjungos prekių ženklo paraiškos prieštaravimui,

tinkamai neįvertino: Reglamento 207/2009 8 straipsnio 4 dalies formuluotės, t. y. gramatikos ir sintaksės; Reglamento 2868/951 19 taisyklės 2 dalies d punkto ir 20 taisyklės 1 dalies nuostatų dėl ankstesnių teisių pagrindimo konteksto; Reglamento 207/2009 42 straipsnio nuostatų dėl gynybos remiantis naudojimo iš tikrųjų įrodymais; ir ypač Reglamento 207/2009 8 straipsnio 4 dalies bei esminio protesto procedūros tikslo – apsaugoti ankstesnių teisių savininkų interesus, išsaugant šių teisių esminę funkciją, nuo konfliktų su vėlesniais Sąjungos prekių ženklais, jeigu jie būtų įregistruoti.

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

1 Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 2019/C 384 I/01 (OL C 384I, 2019, p. 1).

1 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189).