Language of document :

Иск, предявен на 16 март 2020 г. — Чешка република/Комисия

(Дело T-151/20)

Език на производството: чешки

Страни

Ищец: Чешка република (представители: M. Smolek, J. Vláčil и O. Serdula, pełnomocnicy)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Ищецът моли Общия съд:

да осъди Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, да възстанови в полза на Чешката република извършеното без основание плащане в размер, съответстващ на сумата от 40 482 255 CZK, каквато на 17 март 2015 г. условно е била внесена без основание по сметка на Европейската комисия,

–    да осъди Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, да възстанови в полза на Чешката република извършеното без основание плащане в размер, съответстващ на сумата от 2 698 817 CZK, каквато на 22 декември 2016 г. условно е била внесена без основание по сметка на Европейската комисия,

да осъди Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът представя едно-единствено основание.

Ищецът твърди, че спорната сума е от несъбрани мита за вноса на джобни запалки от Лаос в размер на 53 976 340 CZK след приспадане на разходите по събиране. На 17 март 2015 г. по сметка на Комисията е внесена под условие сумата от 40 482 255 CZK (75% от несъбраните мита) по искане на Комисията от 21 януари 2015 r. На 22 декември 2016 г. по сметка на Комисията е внесена сумата от 2 698 817 CZK (5% от несъбраните мита) в съответствие с искане на Комисията за изплащане на разликата, съответстваща на увеличението на частта, припадаща се на Съюза, на 80 %.

Внасянето на тази сума по сметка на Комисията било направено без основание, тъй като процесното мито не могло да бъде събрано поради причини, за които Чешката република не отговаря. Поради това, в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) от Регламент № 1150/2000 от 22 май 2000 г.1 , Чешката република не била задължена да предостави на разположение на Комисията спорната сума.

____________

1 Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 130, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 184).