Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2020 – Česká republika v. Komise

(Věc T-151/20)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Česká republika (zástupci: M. Smolek, J. Vláčil a O. Serdula, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

uložil Evropské unii, zastoupené Evropskou komisí, vydat České republice bezdůvodné obohacení ve výši odpovídající částce 40 482 255 CZK, která byla dne 17. března 2015 bez právního důvodu podmíněně odvedena na účet Evropské komise;

uložil Evropské unii, zastoupené Evropskou komisí, vydat České republice bezdůvodné obohacení ve výši odpovídající částce 2 698 817 CZK, která byla dne 22. prosince 2016 bez právního důvodu odvedena na účet Evropské komise;

uložil Evropské unii, zastoupené Evropskou komisi, náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod.

Žalobkyně tvrdí, že sporná částka odpovídá nevybranému clu za dovoz kamínkových zapalovačů z Laosu ve výši 53 976 340 CZK poníženému o inkasní náklady. Dne 17. března 2015 byla na účet Komise podmíněně odvedena částka 40 482 255 CZK (75 % nevybraného cla), a to v návaznosti na výzvu Komise ze dne 21. ledna 2015. Dne 22. prosince 2016 byla na účet Komise odvedena částka 2 698 817 CZK (5 % nevybraného cla), a to v souvislosti s požadavkem Komise uhradit rozdíl odpovídající navýšení podílu odváděného Unii na 80 %.

Pro odvedení této částky na účet Komise neexistoval právní důvod, jelikož dotčené clo nemohlo být vybráno z důvodů, které nejsou České republice přičitatelné. Podle čl. 17 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1150/2000 ze dne 22. května 20001 tedy Česká republika nebyla povinna spornou částku Komisi poskytnout.

____________

1 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. 2000, L 130, s. 1; Zvl. vyd. 01/003, s. 169).