Language of document :

16. märtsil 2020 esitatud hagi – Tšehhi Vabariik versus komisjon

(kohtuasi T-151/20)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil ja O. Serdula)

Kostja: Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

kohustada Euroopa Liitu, keda esindab komisjon, alusetu rikastumise tõttu tagastama Tšehhi Vabariigile 40 482 255 Tšehhi krooni (CZK), mis tingimuslikult tasuti komisjoni arveldusarvele 17. märtsil 2015 ilma õigusliku aluseta;

kohustada Euroopa Liitu, mida esindab komisjon, alusetu rikastumise tõttu tagastama Tšehhi Vabariigile 2 698 817 Tšehhi krooni, mis tasuti komisjoni arveldusarvele 22. detsembril 2016 ilma õigusliku aluseta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidult, keda esindab Euroopa Komisjon.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja üheainsa väite.

Hageja väidab, et vaidlusalune summa vastab Laosest päris tulekiviga taskutulemasinate impordilt sisse nõudmata jäänud tollimaksudele summas 53 976 340 Tšehhi krooni, millest lähevad maha sissenõudmiskulud. 17. märtsil 2015 kanti 40 482 255 Tšehhi krooni (75% sisse nõudmata jäänud tollimaksudest) tingimuslikult üle komisjoni arveldusarvele pärast seda, kui viimane oli 21. jaanuaril 2015 saatnud märgukirja. 22. detsembril 2016 kanti komisjoni arveldusarvele üle 2 698 817 Tšehhi krooni (5% sisse nõudmata jäänud tollimaksudest) pärast komisjoni nõuet tasuda erinevus, mis vastab tema osa suurenemisele liidu eelarves 80% ulatuses.

Hageja väitel puudub igasugune õiguslik alus kanda see summa komisjoni arveldusarvele, kuna kõnealuseid tollimakse ei olnud võimalik sisse nõuda Tšehhi Vabariigist olenematutel põhjustel. Vastavalt 22. mai 2000. aasta määruse1 nr 1150/2000 artikli 17 lõikele 3 ei olnud Tšehhi Vabariik seega kohustatud kõnealust summat komisjonile tasuma.

____________

1 Nõukogu 22. mai 2000. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 94/728/EÜ, Euratom (EÜT 2000, L 130, lk 1; ELT eriväljaanne 01/03, lk 169).