Language of document :

Жалба, подадена на 30 ноември 2007 г. - Strack/Комисия

(Дело F-132/07)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията от 23 юли 2007 г., както и на допълнителните мълчаливи решения от 9 август и 11 септември 2007 г. и на решението от 9 ноември 2007 г., доколкото с тях се отхвърлят молбите на жалбоподателя от 9 април, 11 май и 11 октомври 2007 г. за даване на разрешение за публикуване на документи (с оглед на всички правни съображения, по-специално с оглед на член 17, 17а, 19 и 24 от Правилника за персонала, както и съответните разпоредби за защита на авторските права и на данните) и за подаване на съобщение за извършено престъпление от страна на (бивши) комисари и служители на Комисията, както и обезщетение за вреди в размер от минумим 10 000 EUR.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 23 юли 2007 г., както и на допълнителните мълчаливи решения от 9 август и 11 септември 2007 г. и на решението от 9 ноември 2007 г., доколкото с тях се отхвърлят молбите на жалбоподателя от 9 април, 11 май и 11 октомври 2007 г. за даване на разрешение за публикуване на документи (с оглед на всички правни съображения, по-специално с оглед на член 17, 17а, 19 и 24 от Правилника за персонала, както и съответните разпоредби за защита на авторските права и на данните) и за подаване на съобщение за извършено престъпление от страна на (бивши) комисари и служители на Комисията,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя обезщетение за вреди в размер от минимум 10 000 EUR за причинените му в резултат от обжалваните решения неимуществени вреди и вреди за здравето му,

да се осъди Комисия на Европейските общности да заплати разноските.

____________