Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 3. decembrī - Adjemian u.c./Komisija

(lieta F-134/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Vahan Adjemian, Angera (Itālija) (pārstāvji - S. Orlani, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmumu, ar kuriem, pirmkārt, atsaka atjaunot darba attiecības ar prasītājiem kā līgumdarbiniekiem uz noteiktu vai nenoteiktu laiku un, otrkārt, nosaka darba aprakstu, atcelšana. Prasības pamatojumam prasītāji atsaucas uz darba attiecību stabilitātes principu un īpaši [Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības] PDNK 88. panta prettiesiskumu tiktāl, ciktāl tas ierobežo līgumdarbinieku līgumu termiņu.

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas secīgos lēmumus un īpaši 2004. gada 28. aprīļa lēmumu, kuri attiecas uz personāla, kas nav pastāvīgi darbinieki, nodarbināšanas tās dienestos maksimālo ilgumu;

pasludināt PDNK 88. pantu par prettiesisku tiktāl, ciktāl tas ierobežo līgumdarbinieku līgumu termiņu;

atcelt Komisijas 2007. gada 23. augusta un 31. oktobra lēmumus, ar kuriem noraidīja sūdzības R/263/07, R/492/07 un R/390/07, kuras bija vērstas pret Komisijas lēmumiem noslēgt līgumu vai atjaunot darba attiecības ar prasītājiem kā līgumdarbiniekiem tikai uz noteiktu laiku;

atcelt Komisijas 2007. gada 5. septembra lēmumu, ar kuru noraidīja prasītāju 2007. gada 31. maija un 20. jūlija lūgumus pagarināt uz nenoteiktu laiku prasītāju līgumdarbinieku līgumus;

atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem nosaka prasītāju darba aprakstus tiktāl, ciktāl to darba attiecību uzsākšana vai turpināšana ir ierobežota ar noteiktu termiņu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________