Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izby drugiej) z dnia 11 września 2008 r. - Smadja przeciwko Komisji

(Sprawa F-135/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Powołanie - Stopień zaszeregowania - Ponowne powołanie skarżącej na stanowisko po stwierdzeniu nieważności jej pierwotnego powołania w wyroku Sądu Pierwszej Instancji - Zasada proporcjonalności - Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań - Obowiązek starannego działania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniele Smadja (New Delhi, Indie) (przedstawiciel: É. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w przedmiocie powołania skarżącej będącej urzędnikiem pierwotnie zaszeregowanym do grupy A*15, stopień 4 w zakresie w jakim dokonuje ona jej zaszeregowania do grupy A*15, stopień 1 w następstwie jej ponownego powołania na stanowisko dyrektora dyrekcji RELEX.B po stwierdzeniu nieważności jej pierwotnego powołania, a z drugiej wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 2006 r. dokonująca zaszeregowania Daniele Smadji do kategorii A*15, stopień 1 ze skutkiem w zakresie stażu w stopniu zaszeregowania od dnia 1 listopada 2005 r. jest nieważna.

Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 37 z dnia 9.2.2008, s 35.