Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 20 stycznia 2011 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-132/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Artykuły 17, 17a i 19 regulaminu - Wniosek o zezwolenie na ujawnienie dokumentów - Wniosek o zezwolenie na opublikowanie tekstu - Wniosek o zezwolenie na wykorzystanie ustaleń przed sądami krajowymi - Dopuszczalność)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Stwierdzenie nieważności kilku decyzji Komisji oddalających wnioski skarżącego o zezwolenie na, po pierwsze, opublikowanie pewnych dokumentów oraz, po drugie, na wniesienie skargi przeciwko (byłym) komisarzom i pracownikom Komisji - Żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona

G. Strack zostaje obciążony całością kosztów postępowania

____________

1 - Dz.U. C 107 z 26.4.2008, s. 44.