Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 21. prosince 2020 – Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU v. Vlámská vláda

(Věc C-694/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Grondwettelijk Hof

Účastníci původního řízení

Žalobci: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU

Žalovaná: Vlámská vláda

Předběžná otázka

Porušuje čl. 1 bod 2 směrnice Rady (EU) 2018/8221 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat, právo na spravedlivý proces zaručené článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie a právo na respektování soukromého života zaručené článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie v rozsahu, v němž nový čl. 8ab odst. 5 vložený do směrnice Rady 2011/16/EU2 ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS stanoví, že pokud členský stát přijme nezbytná opatření, aby zprostředkovatele zprostil povinnosti podávat informace o přeshraničním uspořádání, které se má oznamovat, pokud by tato oznamovací povinnost představovala porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti podle vnitrostátního práva tohoto členského státu, musí tento členský stát zprostředkovatelům uložit povinnost neprodleně informovat jakéhokoliv jiného zprostředkovatele, nebo pokud takový zprostředkovatel neexistuje, příslušného daňového poplatníka o jeho oznamovací povinnosti, jestliže má tato povinnost za následek, že advokát vystupující jako zprostředkovatel je povinen sdělit jinému zprostředkovateli, který není jeho mandantem, informace, které se v rámci výkonu podstatných činností svého povolání, totiž obhajoby nebo zastupování svého mandanta před soudem nebo poskytování právního poradenství, dozví také mimo právní spor?

____________

1     Úř. věst. 2018, L 139, s. 1

2     Úř. věst. 2011, L 64, s. 1